วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม  เป็นวารสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และคณะครู โดยเน้นสาขาวิชาในด้านพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารการศึกษา การศึกษาการสอนเชิงประยุกต์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติและการเงิน บริหารธุรกิจ รวมถึงสหวิทยาการอื่น ๆ อาทิ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ การพยาบาล

บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย  2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร

ทัศนะและข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น  มิใช่ความคิดของคณะผู้จัดทำ และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ ทั้งนี้กองบรรณาธิการไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

วารสารมีกำหนดออกเผยแพร่ ปีละ 12 ฉบับ (รายเดือน)

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม

ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์

ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม

ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน

ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม

ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน

ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม

ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม

ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน

ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม

ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน

ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม

ประกาศเรื่อง การกำหนดค่า CopyCatch

2021-01-29

        วารสารวารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม ได้กำหนดความซ้ำของผลงาน ด้วยโปรแกรม CopyCat เว็บ Thaijo ในระดับ ไม่เกิน 25% สำหรับบทความวิจัย และในระดับ ไม่เกิน 10% สำหรับบทความวิชาการ โดยมีผลตั้งแต่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นตันไป

Vol. 7 No. 8 (2023): August 2023

Published: 2023-08-31

THE STUDY COST AND SATISFACTION TOWARDS HMONG EMBROIDERED SOUVENIRS IN KANLAYANIWATTANA DISTRICT, CHIANG MAI

Saowanee Ratnidhikunanon, Irada Soodsung, Natthatida Roengthanapiboon, Nittaya Wonsopa

21-34

A MODEL FOR SLEEP QUALITY DEVELOPMENT OF THE ELDERLY IN NONTHABURI PROVINCE

Puttarawaran Rattanasiriampai, Suree Chanthamolee

119-129

GOVERNMENT ORGANIZATIONS USE CANNABIS FOR MEDICAL PURPOSES

Tanitnan Thammapolburee, Suebpong Suksom

130-140

COLOR TERM FROM COMPARISON WITH NATURE IN THE 4 REGIONAL THAI TALE LITERATURES

Supawadee Waseewiwat, Wilaisak Kingkam, Methawee Yutthapongthada

141-153

MESSAGE DESIGN AND MEDIA UTILIZATION FOR MAYORAL ELECTION CAMPAIGNS IN SONGKHLA PROVINCE

Nutsara Chairaman, Karn Boonsiri, Wittayatorn Tokeaw, Saman Ngamsanit

154-166

FACTORS AFFECTING THE COST OF ALCOHOL CONSUMPTION AMONG LATE ADOLESCENTS IN CHONBURI

Supawan Maleehual, Jongjit Pimsawat, Thunyaphat Vattanajirapun

179-190

View All Issues