กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ    
  ดร.มานิต บุญประเสริฐ    สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ
       
กองบรรณาธิการ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
  ศาสตรจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ศาสตรจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ศาสตรจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รองศาตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด   มหาวิทยาลัยสยาม
  รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชิวพิมาย   มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล
  รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา   มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  ดร.พิศมัย กิจเกื้อกูล   มหาวิทยาลัยพายัพ
       
ฝ่ายจัดการและเลขานุการกองบรรณาธิการ    
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ   อาจารย์เบ็ญจมาศ อธิปัญญากุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารยาท โยทองยศ   อาจารย์ปวีณา กุลประสูตร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนิสา ประวิชัย   อาจารย์พัชรินทร์ สินธิพงษ์
  ดร.วริษษา ชะม้อย    
       
ฝ่ายพิสูจน์อักษร    
  อาจารย์เบ็ญจมาศ อธิปัญญากุล