ขอเชิญนักวิชาการ/นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป ตีพิมพ์บทความลงวารสารร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

2020-02-07

คณะกรรมการจัดทำวารสาร มนุษย์ศาสตร์/สังคมศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย มีความยินดีที่จะรับผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ในวารสารวิชาการ โดยในวารสารรับบทความสายมนุษย์ศาสตร์/สังคมศาสตร์ ในสาขาต่อไปนี้

1. สาขานิเทศศาสตร์
2. สาขาวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว
3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4. สาขาวิชาบัญชี
5. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
6. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
7. สาขาวิชานิติศาสตร์
8. สาขาวิชารัฐประศาสตร์/สังคมศาสตร์
9. สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง