A โครงสร้างตามสถานการณ์ขององค์การภาครัฐไทยตามแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่

ผู้แต่ง

  • chaiyanant panyasiri Siam University
  • Sumittra Jhermpun colleague

คำสำคัญ:

การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS), การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM), องค์การภาครัฐไทย โครงสร้างเชิงสถานการณ์ ABSTRACT

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบโครงสร้างตามสถานการณ์ที่สอดคล้องต่อการปรับใช้แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ในองค์การภาครัฐไทยและ 2) กำหนดข้อเสนอแนะการจัดการองค์การภายใต้แนวคิดและทฤษฎีการจัดการสาธารณะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทและรูปแบบเฉพาะขององค์การภาครัฐไทย โดยการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก และการศึกษาข้อมูลเอกสาร   ผลการวิจัยสรุปได้ว่า รูปแบบโครงสร้างองค์การภาครัฐไทยที่รองรับแนวคิดและแนวทางการบริการสาธารณะแนวใหม่ ต้องเป็นโครงสร้างแบบกระจายอำนาจ หรือเอื้อต่อการกระจายอำนาจ และคำนึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของการบริหารราชการและการจัดการสาธารณะในประเทศไทย ข้อเสนอแนะคือการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น กระจายอำนาจโดยแยกระหว่างโครงสร้างส่วนบนในระดับผู้กำหนดและกำกับนโยบาย กับโครงสร้างส่วนล่างในฐานะฝ่ายนำนโยบายไปปฏิบัติ สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ประชาสังคม และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมลงมือทำ และกำหนดระดับการกระจายอำนาจตามคุณ ลักษณะของพันธกิจหรือภารกิจสาธารณะ หรือการสนับสนุนแยกตามมิติต่างๆ ของงานสาธารณะ

Author Biography

Sumittra Jhermpun, colleague

Lecturer, Graduate School of Public Administration, Siam University

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-08

ฉบับ

บท

บทความวิจัย