การจัดการเรียนการสอนโดยใช้พิมพ์เขียวแบบจำลองธุรกิจ

Authors

  • วชิระ พรหมวงศ์ Dr

Keywords:

instructional Management, Business Model Canvas, Canvas

Abstract

The objective of this article was to present an innovative teaching and learning model called “The instructional management by Business Model Canvas (BMC)”, Using the theory of blueprints by Osterwalder's business model comprising nine elements: (1) Key Partners; (2) Key Instructional Activities; (3) Instructional Key Resources; (4) Instructional Value Proposition; (5) Learner Relationships; (6) Learner Segments; (7) Instructional Channels; (8) Costs Structure; and (9) Revenue Structure. BMC objectives were threefold: (1) To analyze environments; (2) To set goals and operational planning; and (3) To forecast and control budget and resource. BMC asked business questions on (1) Who is our Learner Segments? (2) What is our core value? (3) How can we make it successful? And (4) What are our cost and revenue, to reduce costs to reach goals, and to be efficient in action.

Downloads

Download data is not yet available.

References

เอกสารอ้างอิง
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2561) กิจกรรมจัดทําองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ งานพัฒนาองค์ความรู้สําหรับ SME (Knowledge Center) ปีงบประมาณ 2561 แหล่งสืบค้นhttps://www.sme.go.th/upload/mod_download/download-20181005082208.pdf สืบค้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
Osterwalder and Pigneur (2010) Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers
Michael E. Porter (1985) ห่วงโซ่คุณค่า Porter’s Value Chain Map คุณค่า Michael E. Porter’s Value Chain Map แหล่งที่มา https://medium.com/@phudit/business-model-development สืบค้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

Published

2021-06-21

How to Cite

พรหมวงศ์ ว. (2021). การจัดการเรียนการสอนโดยใช้พิมพ์เขียวแบบจำลองธุรกิจ. APHEIT JOURNAL, 27(1), 171–180. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/apheit-ss/article/view/247996

Issue

Section

Academic Article