กรรมวิธีการสร้างโพนของ ครูฉลอง นุ่มเรือง

  • เปมิกา เกษตรสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
Keywords: กรรมวิธีการสร้าง, โพน, พัทลุง, กลองภาคใต้, Making Methods, Pon, Phatthalung, Thai Southern drum

Abstract

Abtract

งานวิจัยเรื่องกรรมวิธีการสร้างโพนของครูฉลอง นุ่มเรือง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติการสร้างโพนของครูฉลอง นุ่มเรือง ศึกษากรรมวิธีการสร้างโพน และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพเสียงโพนของครูฉลอง นุ่มเรือง ที่ค่ายโพนป่ายางหูเย็น จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบว่า ครูฉลอง นุ่มเรือง เริ่มต้นเรียนการทำโพนตั้งแต่อายุ 15 ปี สืบทอดภูมิปัญญาการสร้างโพนจากบรรพบุรุษทั้งหมด 3 ชั่วอายุ คุณภาพเสียงโพนของครูฉลอง นุ่มเรือง ได้รับการยกย่องว่าดังก้อง ดังไกล เสียงพุ่งลอยขึ้นฟ้า คงทน สัดส่วนสวยงาม เมื่อส่งโพนเข้าประกวดในการจัดแข่งขันตีโพนประจำปีของจังหวัดพัทลุงได้รับรางวัลชนะเลิศ 7 ปีซ้อนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปี พ.ศ.2557

          หุ่นโพนทำจากไม้ 3 ชนิด ไม้ขนุน ไม้ตาลโตนด ไม้ตะเคียน ไม้ตีโพนทำจากไม้นาคบุตร การสร้างโพนมีวัสดุอุปกรณ์ 69 ชนิด มีกรรมวิธีทั้งหมด 12 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมหนัง การตากหนัง การฆ่าหนัง การทำหุ่นโพน การขึงหนัง การทำลูกสัก การทำหวาย การใส่หวายและการใส่ลูกสัก การตกแต่งหนังโพน การทำเหล็กเส้นและการใส่เหล็กเส้น การทำขาโพนและการประกอบขาโพน การทำไม้ตีโพน ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพเสียงโพนมี 4 ประการ การทำอกไก่ การเตรียมหนัง สัดส่วน 9:10 ของอัตราส่วนหน้าโพนต่อส่วนสูง และการตกแต่งขอบขันให้ได้ตามที่ต้องการ

Methods Of Making Pon By Master Chalong  Numraung

               This study entitled the methods of making Pon by Master Chalong Numrueang aims to study the methods that Master Chalong Numrueang makes Pon and to study the factors  that effect on the sound quality of his Pon.  Master Chalong Numrueang started learning the carpentry from his father since he was 15 years old. He then studied Pon making from his uncle who inherited the knowledge of making drums from three generations. The sound quality of Master Chalong Numrueang’s drum is praised for the resounding and far spreading sound. His drum is also known for its durability and elegant proportion. Since 2008, Master Chalong’s Pon has won the Pon competition held in Pattalung province for seven consecutive years. Three factors that effects the sound quality include scraping the part called “Chicken Breast” inside Pon, treatments for animal hide, 9:10 proportion of Pon and inserting  a piece of bamboo on the rim of drumhead.

 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2017-12-07
How to Cite
เกษตรสมบูรณ์เ. (2017). กรรมวิธีการสร้างโพนของ ครูฉลอง นุ่มเรือง. Walailak Abode of Culture Journal, 17(1), 19-38. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/105081
Section
Research Articles