วิเคราะห์บริบทความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0

Authors

  • ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช

Keywords:

บริบทความท้าทาย, การบริหารท้องถิ่น, ยุคไทยแลนด์ 4.0, challenged contexts, local administration, Thailand 4.0

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์บริบทความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ในฐานะที่เป็นองค์กรท้องถิ่นที่ได้รับการกระจายอำนาจการปกครองจากรัฐในการดำเนินนโยบายสาธารณะหรือการพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนท้องถิ่นโดยเฉพาะในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทางเศรษฐกิจแนวใหม่ด้วยนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ มาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นซึ่งนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของท้องถิ่น

ผลการศึกษา พบว่าบริบทความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ มี ๔ ประการ ได้แก่ ๑) ความท้าทายด้านบริบทและการเปลี่ยนแปลงของเมือง ๒) ความท้าทายในด้านบริบทของการสร้างพลังประชารัฐ ๓) ความท้าทายด้านเทคโนโลยี และ ๔) ความท้าทายในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมท้องถิ่น อย่างน้อยใน ๔ ด้าน ประกอบด้วยนวัตกรรมด้านการวิจัย นวัตกรรมด้านการสร้างความร่วมมือนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการพัฒนาเมือง

“Analysis of Challenged Contexts of Local Administration Organization in Local Administration forward to Drive Local Innovation in Thailand 4.0”

This Article has objective to analysis of challenged contexts of local administration organization in local administration forward to drive local innovation in Thailand ๔.๐. According to be local organization have decentralized from the state to implement public policy or develop innovation for driving local especially following to the strategy of ne economics by innovation in Thailand 4.0 as the framework of local economics which is challenging to the local

The result found that challenged contexts of local administration organization in local administration forward to drive local innovation in Thailand 4.0 has four issues which are 1) Challenging of contexts and urban changed 2) Challenging of contexts creating civil state 3) Challenging of technology and 4) Challenging of research and local innovation development. These will impact to create local innovation at least 4 points which will be research innovation, collaboration innovation, technology innovation and urban development innovation

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-01-04

How to Cite

วงศ์ณาศรี ป. (2018). วิเคราะห์บริบทความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0. Asian Journal of Arts and Culture, 17(1), 63–78. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/108181