การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

  • วรเชษฐ์ โทอื้น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
Keywords: การศึกษาความคิดเห็น, การจัดการเรียนการสอน, สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร, Opinions, Instructional Process, Political Science, Yasothon Buddhist Collage

Abstract

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อโครงสร้างของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปี 2554) และกระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิจัยในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2559)

ผลการวิจัยการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง พบว่า อยู่ในระดับ มาก ทุกด้าน โดยเรียงลำดับจาก มาก ไปหา น้อย ดังนี้ 1) ด้านการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ มาก 2) ด้านเนื้อหารายวิชาอยู่ในระดับ มาก และ 3) ด้านการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับ มาก

ส่วนข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง จากการประมวลข้อเสนอแนะโดยภาพรวม พบว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ควรมีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม การจัดการเรียนการสอนควรมีความกระชับในด้านเนื้อหา ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากเพิ่มขึ้น และอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ ควรมีการเอาใจใส่ต่อการออกเกรดทุกรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาของนักศึกษาให้รวดเร็วขึ้น สามารถเข้าถึงได้ในระบบออนไลน์ (Checking Online Systems)

Student’s Opinions to Instructional Process of Political Science of Mahamakut Buddhist University Yasothon Buddhist Collage.

The Objective of research “Student’s opinions to instructional process of political science of mahamakut buddhist university yasothon buddhist collage consisted of 3 main objectives : the first was study students’ opinion consequences to the instructional process of political science of yasothon buddhist collage the second one was study students’ suggestions about the instructional process of political science of yasothon buddhist collage and the Third was study information In the course of political science for Improve and developed.

The result of the student’s opinions to instructional process of political science of mahamakut buddhist university yasothon buddhist collage showed that the overall scale or 3 consequences were instruction, subject contents, and assessment and evaluation. While consideration on every questions of each issue instruction respectively, subject contents, and assessment and evaluation were all a high level respectively.

The Student’s opinions to instructional process of political science of mahamakut buddhist university yasothon buddhist collage showed that the program should provide suitable activities, define contents coherent to the instruction, offer the students to participate in the activities and play attention to grading for the students in time by internet checking online systems.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-01-11
How to Cite
โทอื้นว. (2018). การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร. Walailak Abode of Culture Journal, 17(1), 99-115. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/109109
Section
Research Articles