Cyberbullying: ถ้ารักฉัน อย่ารังแกฉัน

  • ทรงเกียรติ จรัสสันติจิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
Keywords: ไซเบอร์บูลลีอิง, การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์, การรังแกกันผ่านสื่อออนไลน์, Cyberbullying

Abstract

บทความประกอบด้วยสาระสำคัญ 3 ส่วน คือ บทนำ สาเหตุการรังแกกันบนโลกไซเบอร์ และการจัดการปัญหาการรังแกกัน ในส่วนบทนำการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) คือการรังแกกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยผู้กระทำจะทำการสื่อสาร ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ไปยังผู้ถูกกระทำ ส่งผลกระทบต่อจิตใจและอารมณ์ในแง่ความเป็นส่วนตัว (Right to privacy) ใช้รูปแบบการใส่ร้ายป้ายสี การใช้ถ้อยคำหยาบคายต่อว่าผู้อื่น หรือการส่งต่อข้อมูลลับ อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้ผู้อื่นเสียหาย ได้รับความรู้สึกเจ็บปวด ส่งผลกระทบทางจิตใจ จนนำไปสู่การทำร้ายตนเอง หรือการฆ่าตัวตาย

ส่วนสาเหตุการรังแกกันบนโลกไซเบอร์ เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ กลุ่มเสี่ยงที่ตกเป็นเหยื่อ คือกลุ่มวัยรุ่น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเพื่อน ไม่ชอบหน้า อิจฉากัน และใช้อุปกรณ์กลั่นแกล้งผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ ด้วยการโพสต์ข้อความ ด่าทอ และโพสภาพอนาจารทางเพศ เพื่อทำให้คู่กรณีเกิดความอับอาย ความมั่นใจในตัวเองต่ำ (Low Self-Esteem) จนนำไปสู่การฆ่าตัวตาย

และส่วนการจัดการปัญหา เด็กมักจะเลือกแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง หรือเล่าให้เพื่อนฟัง แต่ไม่ปรึกษาผู้ปกครอง เพราะคิดว่าผู้ปกครองไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ อีกทั้งผู้ปกครองส่วนมากยังไม่ตระหนักถึงภัยในโลกโซเชียล ดังนั้นผู้ปกครองควรตระหนักถึงอันตราบนโลกไซเบอร์ และทำหน้าที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ลูกด้วยการให้กำลังใจ และชี้แนะหาทางแก้ไขที่เหมาะสม โดยเฉพาะการยอมรับและเคารพในตัวเอง ไม่ดูถูกตัวเอง และสอนให้รู้จักความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น ไม่โพสต์ หรือแชร์ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเกลียดชัง ความรุนแรง และการกลั่นแกล้งรังแกอีกต่อไป

Cyberbullying: If you love me, don’t bully me

The paper consists of three major contents: Introduction, the Causes of Cyberbullying, and The Resolution of Cyberbullying. For the first part, Introduction: cyberbullying is an action of a person using the social media technology such as a computer to bully others. This may harm mentally and the right of privacy by posting the negative contents such as hate speeches, rumors, instant messages, emails, including sending a personal information of the victims. This can harm the victims’ mentally that it would make them get frustrated, depressed or increase suicidal ideation.

Secondly, The Causes of Cyberbullying take place both in Thailand and other countries. Most of the Cyberbullying happens among “teenagers” because of the argument, anger, or attitude differences that they need to embarrass the victims by posting the text via the phone as well as the computer through the media. The victims will get the low Self-Esteem that they might lock themselves in their room or would try attempt commit suicide.

Lastly, The Resolution of Cyberbullying. The victims most likely telling their problems with friends instead of consulting to the parents. They may think parents cannot help them as they are not aware of the cyberbullying issues. Also, they need to improve their relationship with their teen, helping them to guide more suitable ways to solve the problem, especially raising their self-values and empathy. They can teach them not to cyberbullying others in anyways that would cause hate, harassment, or violence in the society.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-01-11
How to Cite
จรัสสันติจิตท. (2018). Cyberbullying: ถ้ารักฉัน อย่ารังแกฉัน. Walailak Abode of Culture Journal, 17(1), 117-137. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/109110