บิ้วตี้บล๊อกเกอร์สังคมผู้บริโภคยุคดิจิทัล

  • เพ็ญนภา วัยเวก อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Keywords: บิวตี้บล๊อกเกอร์, ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล, Beauty Blogger, Digital Consumer Society

Abstract

สังคมในยุคปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร ยิ่งเทคโนโลยีการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา วิถีและการดำเนินชีวิตของคนในสังคมก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน ในยุคนี้คนในสังคมติดต่อสื่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สร้างสังคมใหม่เป็นสังคมบนโลกออนไลน์ที่ไม่จำกัดเรื่องสถานที่ และเวลาในการติดสื่อสาร เมื่อสังคมถูกเชื่อมด้วยเทคโนโลยีพฤติกรรมของคนในสังคมก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน ข้อมูลจึงถูกถ่ายโอนผ่านไปในรูปแบบดิจิทัลไฟล์  ผู้ให้ข้อมูล และผู้รับข้อมูลก็ล้วนใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล อำนาจการสื่อสารจึงกระจายไปทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร อำนาจไม่กระจุกตัวอยู่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง          

การปรับตัวของคนในสังคมก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เข้ากับบริบทของสังคมใหม่ ทั้งในฐานะเป็นที่เป็นผู้ผลิตข้อมูลข่าวสาร หรือเป็นผู้รับข่าวสาร ต้องปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในวงการความสวยความงาม หรือความรู้เรื่องเครื่องสำอาง การสื่อสารในช่องทางของออนไลน์นับว่าเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและหลายรูปแบบ ส่งผลให้สังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อคนในสังคม และมีพลังในการสร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลง และทำลาย ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด  การสื่อสารไปยังผู้บริโภคจึงมีสื่อออนไลน์เป็นตัวกลางการสื่อสารในรูปแบบของ บิวตี้บล๊อกเกอร์ (Beauty blogger ) หรือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องความสวยความงาม  และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงาม  ที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคสูงมากในการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงาม

บิวตี้บล๊อกเกอร์นับว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในในเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และการตัดสินใช้บริการความสวยความงาม และมีอิทธิพลต่อความคิดในเรื่องความสวยความงาม  เพราะผู้ใช้เลือกที่จะหาข้อมูลในเรื่องที่สนใจ เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องความงามกลุ่มผู้บริโภคในยุคดิจิทัลนั้นเป็นกลุ่มที่มีวิถีการดำเนินชีวิตผูกติดกับใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทุกอย่างๆบนสื่อออนไลน์จึงมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

“Beauty Blogger” Digital Consumer Society

In Modern society, the country’s development is driven by the communication technology. The technology developing and changing are correlated in the same direction with the way the lifestyle of the people in the society. Now a day, people contact through the internet. They create the new society on the online network to communicate in any time and at any place. When the society is connected by technology, the behaviors of the people in society are also changed. The data is transferred in the form of digital file. Both the sender and the receiver use technology to exchange their data.  Therefore, the power of communication is in both sender and receiver hands.

People in the society need to adjust themselves in order to fit to the new society as they are both the information senders and receivers. The adjustment is necessary for the rapid technology changing. For the beauty and cosmetic knowledge, the online communication is the easy way to access the information as well as there are various channels to access. As a result, an online society has an unlimited power to the people in invention, change, and destruction. Beauty blogger, the beauty and cosmetic’s expert, is the one of the effective online marketing communications.

Beauty bloggers are very influential in the social network.  They are influential in the consumer’s beauty service and cosmetic selection. In this digital age, people will research the interested products’ information in the social media before they consume. Therefore, the information in the online media is very influential in the digital consumers.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-01-11
How to Cite
วัยเวกเ. (2018). บิ้วตี้บล๊อกเกอร์สังคมผู้บริโภคยุคดิจิทัล. Walailak Abode of Culture Journal, 17(1), 139-155. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/109111