วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐

Authors

  • ดารุณี บุญครอง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Keywords:

นโยบายจัดการศึกษา ไทยแลนด์ ๔.๐, Education policy, Thailand 4.0

Abstract

บทความเรื่องวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะในแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  กับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ บทความนี้เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่จะเป็นพลังต่อการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงและความได้เปรียบเชิงแข่งขันในทุกด้าน โดยพบว่าแนวทางการจัดการศึกษาของไทยมีแนวโน้มของการมุ่งสู่การขับเคลื่อนไปสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ในหลายด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาความเป็นมืออาชีพของบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  และด้านการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการมุ่งเข้าสู่อาชีพ

Education to Thailand 4.0

The article of analysis of Thai education approach and driving force the education toThailand 4.0. The purpose is analysis of Thai education in the present especially in education development plan of Education Ministry No.12  (2017-2021) and driving force the education to Thailand 4.0. This article realized the importance of quality education management and relevant to and driving force the education to Thailand 4.0. which will be the powerful for driving and create changes and make a comparative advantage in everything. It found that Thai education management trends to Thailand 4.0. in many approaches compose of creative thinking development in teaching processes to create innovations, professional development of educational persons, promotion and develop digital technology for education and create collaboration to develop knowledge and focus to career

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-01-12

How to Cite

บุญครอง ด. (2018). วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐. Asian Journal of Arts and Culture, 17(2), 1–25. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/109180