วัฒนธรรมบริโภคนิยม ทุนนิยมและสัญญะ

Authors

  • ทัศนียา บริพิศ

Abstract

มนุษย์มีวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน เมื่อกระแสโลกาภิวัตน์ได้ไหลบ่าเข้ามาในปัจจุบัน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมแบบตะวันตกแบบใหม่ หรือ บริโภคนิยม อันจะมีสาเหตุจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจากฝั่งตะวันตก การที่เรามีวัฒนธรรมบริโภคนิยมนั้น ได้แสดงถึงความเป็นลักษณะการบริโภคสัญญะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสัญญะทางอำนาจอันจะเห็นได้จากวัฒนธรรมการบริโภคนิยม ซึ่งไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อความปรารถนาได้หมด ด้วยเหตุและผลนั้นเอง จึงเป็นวัฏจักรของวัฒนธรรมบริโภคนิยม ทุนนิยม และสัญญะของมนุษย์ต่อไป

Humans have a long cultural, when Globalization on the current influx. Pose a new culture or Western consumerism that would be caused by the capitalist economies of the West. We have a consumer culture that reflect the consumption characteristics signifiers. Which represents the signifiers of power is evident from the culture of consumerism. Which is not able to respond to the desire for them all. And hence that It is a cycle of capitalism and consumer culture signifiers of human beings.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

บริพิศ ท. (2014). วัฒนธรรมบริโภคนิยม ทุนนิยมและสัญญะ. Asian Journal of Arts and Culture, 14(1), 39–42. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95330