Announcements

ประกาศเปิดรับบทความวิชาการและปิดรับบทความวิจัยชั่วคราว

2022-02-23

ประกาศวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับบทความวิชาการ ฉบับปีที่ 25 ประจำปี 2566 สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และเนื่องจากมีผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก ทำให้มีบทความวิจัยรอตีพิมพ์ไปจนถึงปี 2566 ดังนั้น ทางวารสารจึงมีความจำเป็นต้องปิดรับบทความวิจัยชั่วคราว หากมีการเปิดรับรอบใหม่ จะประกาศให้ทราบต่อไป