Announcements

ประกาศ "ขอปิดรับบทความชั่วคราว"

2024-02-14

ขอปิดรับบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Education and Innovation ประจำปี 2567 ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป เนื่องจากมีผู้สนใจส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก จึงทำให้วารสารมีบทความเต็มจำนวนสำหรับการเผยแพร่ในวารสาร ประจำปี 2567 และจะแจ้งเปิดรับบทความเพิ่มเติม กรณีบทความที่ส่งมานั้นขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนดของวารสาร กองบรรณาธิการจะประกาศให้ทราบเป็นระยะต่อไป

ประกาศแจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารและเลข E-ISSN

2024-01-27

“วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร” แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารและเลข E-ISSN
Online ISSN (เดิม) : 2586-9345

ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Journal of Education Nareauan University

แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารและเลข E-ISSN ดังนี้

Online ISSN (ใหม่) : 3027-7019

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Journal of Education and Innovation

ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อเนื่องจากวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มตั้งแต่ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

การเปลี่ยนแปลงชื่อวารสารไม่มีผลต่อการอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI) ของวารสาร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองบรรณาธิการวารสาร โทรศัพท์ 0 5596 2405 หรือ 084 621 9484