As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

  • บทความที่ส่งเข้ามาเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ ต้องเป็นต้นฉบับที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
  • ขั้นตอนการส่งบทความให้ผู้แต่งส่งต้นฉบับบทความ พร้อมกับแนบแบบฟอร์มนำส่งบทความด้วย (ดาวน์โหลดได้ที่เมนู เอกสารดาวน์โหลด) ทั้งนี้ รูปแบบของบทความต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเตรียมต้นฉบับที่วารสารกำหนด รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคำ
  • บทความต้นฉบับที่ส่งเข้ามาในระบบต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ของ Microsoft Word เท่านั้น และต้องจัดรูปแบบเอกสารเป็นหนึ่งคอลัมน์ ใช้ตัวอักษรฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 pt. (ดูตัวอย่าง Template ได้ที่เอกสารดาวน์โหลด) ภาพประกอบและตารางมีการกำหนดโดยตัวเลข และวางไว้ในส่วนที่เหมาะสม
  • บทความความยาวไม่เกิน 15 หน้า โดยได้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความเรียบร้อยแล้ว
  • ต้องระบุรายละเอียดของผู้แต่งทุกคน ได้แก่ ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
  • เอกสารอ้างอิงในบทความที่มีการอ้างอิงจากเว็บไซต์ URL ของเว็บไซต์นั้นต้องออนไลน์และใช้ได้จริง

ส่วนประกอบของบทความ 

1. ชื่อเรื่องบทความ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2. ชื่อผู้เขียนทุกคนและหน่วยงานที่สังกัด (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3. บทคัดย่อ (Abstract) ความยาวไม่เกิน 250 คำ และคำสำคัญ (Keyword) 3-5 คำ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
4. เนื้อเรื่อง
    4.1 บทความวิจัย ควรเป็นการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ข้อค้นพบ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการมาอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้)
          4.1.1 บทนำ (Introduction) ที่ครอบคลุมความสำคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
          4.1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย/ คำถามวิจัย (Research Objective/ Research Question)
          4.1.3 วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology) ที่นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับแบบแผนการวิจัย ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง ผู้เข้าร่วมวิจัย เครื่องมือวิจัย การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
         4.1.4 ผลการวิจัย (Research Finding)
         4.1.5 การอภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
         4.1.6 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย (Suggestion)
    4.2 บทความวิชาการ ควรมีการกาหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน โดยมีการวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องการนำเสนอตามหลักวิชาการโดยมีการสารวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนำความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้ส่งบทความแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจน มีลำดับเนื้อหาและบทสรุปที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน (ดูตัวอย่าง Template ได้ที่เอกสารดาวน์โหลด)
5. เอกสารอ้างอิงแบบ APA เนื้อหาเอกสารอ้างอิง แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
    ส่วนที่ 1 ภาษาไทย ให้ใส่ทุกรายการของเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทย
    ส่วนที่ 2 ภาษาอังกฤษ ให้ใส่ทุกรายการของเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาอังกฤษและทุกรายการของเอกสารอ้างอิงภาษาไทยที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ เติมคำว่า “[in Thai]” ต่อท้ายทุกรายการอ้างอิงภาษาไทยที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ และเรียงลำดับรายการอ้างอิงส่วนภาษาอังกฤษทุกรายการตามลำดับตัวอักษร