ขอปิดรับบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Education and Innovation ประจำปี 2567 ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป เนื่องจากมีผู้สนใจส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก จึงทำให้วารสารมีบทความเต็มจำนวนสำหรับการเผยแพร่ในวารสาร ประจำปี 2567 และจะแจ้งเปิดรับบทความเพิ่มเติม กรณีบทความที่ส่งมานั้นขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนดของวารสาร กองบรรณาธิการจะประกาศให้ทราบเป็นระยะต่อไป