การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และการคิดวิเคราะห์ในวิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น โดยเน้นระดับของการสืบเสาะ (DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENT AND ANALYTICAL THINKING FOR CELL BIOLOGY OF ORGANISMS FOR GRADE 10 STUDENTS USING 7E LEARNING CYCLE EMPHASIZING ON THE LEVEL OF INQUIRY)

Main Article Content

ศศิวัฒน์ เดชะ (Sasiwat Decha)
ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์ (Chanawat Tuntivaranuruk)
เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ (Chade Sirisawat)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ในวิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดยเน้นระดับของการสืบเสาะ 4 ระดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนในแผนการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน 90 คน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง 45 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง 45 คน ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น โดยเน้นระดับของการสืบเสาะ แบบทดสอบวัด การคิดวิเคราะห์ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น โดยเน้นระดับของการสืบเสาะมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น โดยเน้นระดับของการสืบเสาะ ยังมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและการคิดวิเคราะห์สูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกัน


DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENT AND ANALYTICAL THINKING FOR CELL BIOLOGY OF ORGANISMS FOR GRADE 10 STUDENTS USING 7E LEARNING CYCLE EMPHASIZING ON THE LEVEL OF INQUIRY


The purpose of this research was studied achievement and analytical of teaching in the cell biology of the organisms by using 7E learning inquiry cycle emphasizing the 4 level of inquiry technique. The sample group is from 10th grade students and study in science lesson plan and the target two groups was90persons consist the experimental group consisted of 45 persons and control group consisted of 45 persons from one school, Mueng Districh, Prachinburi province. The research was experimental. The data were collected by using 7E learning inquiry cycle emphasizing the level of inquiry lesson plan achievement test and analytical test. The findings of this research indicated the student that were taught by the 7E learning inquiry cycle emphasizing the level of inquiry have achievement post-test and analytical that showed the post-test score were significantly (p < .05) higher than the student that were taught by the traditional method. The learning achievement post-test and analytical was higher than criterion with the statistical significance at .05.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Sasiwat Decha)ศ. เ., (Chanawat Tuntivaranuruk)ช. ต., & (Chade Sirisawat)เ. ศ. (2019). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และการคิดวิเคราะห์ในวิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น โดยเน้นระดับของการสืบเสาะ (DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENT AND ANALYTICAL THINKING FOR CELL BIOLOGY OF ORGANISMS FOR GRADE 10 STUDENTS USING 7E LEARNING CYCLE EMPHASIZING ON THE LEVEL OF INQUIRY). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(3), 271-284. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/115409
Section
Research Articles

References

1. Department of Academic Affairs. (2002). Handbook of learning management. Bangkok: Express Transportation Organization of Thailand. [in Thai]
2. Elsenkraft, A. (2003). Expanding the 5Es model: A proposed 7E emphasizes “Transferring of Learning” and the importance of eliciting prior understanding. The Science Teachers, 70(6), 56-59.
3. Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (2010). Learning the basics of science group learning science grade 6 on the basic education curriculum 2008. Bangkok: Kurusapa Printing Ladphrao. [in Thai]
4. Ministry of Education. (2009). Core Curriculum for Basic Education 2008. Bangkok: Agricultural Cooperative Federation of Thailand. [in Thai]
5. Munkham, S., & Munkham, O. (1999). 19 Methods: To development of knowledge and skills. Bangkok: Parbpim. [in Thai]
6. Siriphankaew, P. (2003). Organizing science learning group basic education 2003. Bangkok: IPST. [in Thai]
7. Somongdee. T. (2013). The effect of biology learning in Genetic Inheritance by using the 7E-learning cycle on learning achievement, analytical thinking and scientific attitudes of Mathayomsuksa four students (Master thesis). Chonburi: Burapa University. [in Thai]
8. Sricharun, S., Tuntiwaranuruk, C., & Sirisawad, C. (2017). The effect of inquiry cycle learning (7E) with higher order question on rational thinking and learning achievement in the topic “digestive system” of grade 10 students. Journal of Education Naresuan University, 19(2), 83-94. [in Thai]
9. Sripudyos, P., Srisanyong, S., & Singlop, S. (2016). A study effect of inquiry learning cycle (7ES) and cooperative learning with jigsaw 2 technique on plant response to develop biological learning achievement, sciencetific concept and sciencetific mind for 11th grade students. Journal of Education Naresuan University, 18(2), 181-193. [in Thai]