โมเดลเชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตภาคเหนือ โดยมีความเพียรเป็นตัวแปรส่งผ่าน; A CAUSAL MODEL OF ACHIEVEMENT OF NORTHERN UNDERGRADUATE STUDENTS WITH GRIT AS A MEDIATOR

Main Article Content

สรียา โชติธรรม (Sareeya Chotitham)

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบระดับความเพียรของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตภาคเหนือที่มีภูมิหลังต่างกัน และ 2) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตภาคเหนือ โดยมีความเพียรเป็นตัวแปรส่งผ่าน กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตภาคเหนือ จำนวน 506 คน ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ผลการวิจัย พบว่า 1) นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตภาคเหนือที่เรียนอยู่ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความเพียรสูงกว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แต่นิสิตนักศึกษาที่เรียนในระดับชั้นปีที่ต่างกัน มีระดับความเพียรไม่แตกต่างกัน และ 2) โมเดลเชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตภาคเหนือ โดยมีความเพียรเป็นตัวแปรส่งผ่าน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square = 29.616, df = 21, p = 0.100, GFI = 0.987, AGFI = 0.973, RMR = 0.00987) โดยการเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างฉลาดทางจิตวิทยามีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีความเพียรเป็นตัวแปรส่งผ่าน ในขณะที่การสอนอย่างฉลาดทางจิตวิทยา มีเพียงอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่านั้น


A CAUSAL MODEL OF ACHIEVEMENT OF NORTHERN UNDERGRADUATE STUDENTS WITH GRIT AS A MEDIATOR


The purposes of this research were 1) to compare the extent of grit among northern undergraduate students with different backgrounds and 2) to develop and validate a causal model of achievement with grit as a mediator. Five hundred and six students were chosen through a multi-stage random sampling. The research instrument was a questionnaire, followed by data analysis using one-way ANOVA and Structural Equation Modeling. The research findings were as follows: 1) The students who studied in the field of health science had higher grit than those studying science and technology, and humanities and social science. However, the students who studied in different years had no difference in grit, and 2) the causal model of achievement with grit as a mediator, fitted the empirical data (Chi-square = 29.616, df = 21, p = 0.100, GFI = 0.987, AGFI = 0.973, RMR = 0.00987). Psychologically wise parenting directly and indirectly affected achievement, while psychologically wise teaching only had an indirect effect on achievement.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Sareeya Chotitham)ส. โ. (2018). โมเดลเชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตภาคเหนือ โดยมีความเพียรเป็นตัวแปรส่งผ่าน; A CAUSAL MODEL OF ACHIEVEMENT OF NORTHERN UNDERGRADUATE STUDENTS WITH GRIT AS A MEDIATOR. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 20(4), 230-239. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/127154
Section
Research Articles

References

Beyhan, O. (2016). University students grit level and grit achievement relation. Social Sciences and Education Research Review, 3, 213-223.
Duckworth, A. (2016). Grit: The power of passion and perseverance. NY: Scribner.
Duckworth, A. L., Peterson, C., Matthews, M. D., & Kelly, D. R. (2007). Grit: Perseverance and passion for long-term goals. Journal of Personality and Social Psychology, 92, 1087-1101.
Fillmore, E. P. (2015). Grit and beliefs about intelligence: The relationship and role these factors play in the self-regulatory processes involved in medical students learning gross anatomy (Doctoral dissertation). Bloomington, IN.: Indiana University.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis (7th ed). NY: Pearson.
Hochanadel, A., & Finamore, D. (2015). In education and how grit helps. International Journal of Educational Research, 11, 47-50.
Huengsaisong, E., & Inyai, C. (2016). Causal model development factors influencing computer achievement of prathom 6 student school in the Loei primary education service area office 2: A multiple group analysis. Journal of Education Naresuan University, 18(3), 237-249. (in Thai)
Ministry of Education. (2017). Number of Students in academic year 2017. Retrieved from http://www.info.mua.go.th/information/ (in Thai)
Pate, A. N., Payakachat, N., Harrell, T. K., Pate, K. A., Caldwell, D. J., & Franks, A. M. (2017). Measurement of grit and correlation to student pharmacist academic performance. American Journal of Pharmaceutical Education, 81, 1-8.
Powell, K. (2013). Higher education: On the lookout for true grit. Nature, 504, 471-473.
Robinson, W. L. (2015). Grit and demographic characteristics associated with nursing student course engagement (Doctoral dissertation). Indiana University.
Schmidt, F. T. C., Fleckenstein, J., Retelsdorf, J., Eskreis-Winkler, L., & Moller, J. (2017). Measuring grit: A German validation and a domain-specific approach to grit. European Journal of Psychological Assessment. DOI: 10.1027/1015-5759/a000407