ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เรื่อง ค่ากลางของข้อมูลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5; THE EFFECT OF USING LEARNING MANAGEMENT KWDL TECHNIQUE ON MEASURES OF CENTRAL VALUE FOR MATHAYOMSUKSA 5 STUDENT’S MATHEMATICS LEARNING ACHIEVEMENT AND COMMUNICATION ABILITIES

Main Article Content

ซัฟฟียะห์ สาและ (Saffiyah Salae)
อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ (Apisit Pakapongpun)
รักพร ดอกจันทร์ (Rakporn Dokchan)

Abstract

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เรื่องค่ากลางของข้อมูลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 75 คน จาก 2 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ และแบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ t – test for Independent Samples ผลการวิจัย พบว่า
1. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL มีความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เรื่องค่ากลางของข้อมูลของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมากขึ้นไป


THE EFFECT OF USING LEARNING MANAGEMENT KWDL TECHNIQUE ON MEASURES OF CENTRAL VALUE FOR MATHAYOMSUKSA 5 STUDENT’S MATHEMATICS LEARNING ACHIEVEMENT AND
COMMUNICATION ABILITIES


The purposes of the research were to study the effect of learning management using KWDL technique on measures of central value for mathematics learning achievement and mathematics communication abilities of Mathayomsuksa 5 students. The subjects consisted of 75 students from two difference classes in the 2nd semester of 2015 academic year from Benjamarachutit Pattani School. They were selected by cluster sampling. The research instruments were the lesson plan using KWDL technique, achievement test, the communication abilities test, and Satisfactions a questionnaire. The data were analyzed by using t – test for Independent Samples. The results of the research were as follows:
1. The Mathayomsuksa 5 students who studied by using KWDL learning technique had higher mathematics achievement than those who studied by the regular teaching statistically significance at .05 level.
2. The Mathayomsuksa 5 students who studied by using KWDL learning technique had higher communication abilities than those who studied by the regular teaching statistically significance at .05 level.
3. The students for Mathayomsuksa 5 satisfaction on measures of central value by using KWDL learning technique were at a high level of satisfaction.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Saffiyah Salae)ซ. ส., (Apisit Pakapongpun)อ. ภ., & (Rakporn Dokchan)ร. ด. (2018). ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เรื่อง ค่ากลางของข้อมูลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5; THE EFFECT OF USING LEARNING MANAGEMENT KWDL TECHNIQUE ON MEASURES OF CENTRAL VALUE FOR MATHAYOMSUKSA 5 STUDENT’S MATHEMATICS LEARNING ACHIEVEMENT AND COMMUNICATION ABILITIES. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 20(4), 35-44. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/146466
Section
Research Articles

References

Bureau of Academic Affairs and Educational Standards. (2008). Indicators and the basic education core curriculum B.E. 2551: Learning areas and learning standards of mathematics. Bangkok: The Agricultural cooperative of Thailand. (in Thai)
Intaramanee, A. (2002). Self - directed professional development. Journal of Curriculum and Instruction Burapha University, 1(1), 26-30. (in Thai)
Laowreandee, W. (2011). Thinking skills instructional models and strategies. Nakhopathom: Faculty of Education Silapakorn University. (in Thai)
Mangcala, A. (2012). Comparisons achievement of mathematics a single linear equations analytical thinking, and communication, meaning fulling way mathematics, of Mathayomsuksa 1 student between cycle model K-W-D-L learning method, and the conventional approach (Master thesis). Maha Sarakham: Mahasarakham University. (in Thai)
Samrej, C. (2008). The effect of learning on mathematics ability in communication through student team – achievement division (STAD) with KWDL technique of Mathayomsuksa VI students with different learning abilities (Master thesis). Bangkok: Srinakharinwirot University. (in Thai)
Shaw, J. M., Chambless, M. S., Chessin, D. A., Price, & Beardain, G. (1997). Cooperative problem solving: Using K W D L as an organizational technique. Teaching Children Mathematics. Dissertation Abstracts International, 3(39), 482-486.
Srisala, S. (2011). The effect of using K-W-D-L learning technique on linear inequality in one variable word problems on Mathayomsuksa III students’ mathematics problem solving and communication abilities (Master thesis). Bangkok: Srinakharinwirot University. (in Thai)
Suriyon, J. (2002). The development of Matthayomsuksa 2 mathematics learning – teaching entitled “ratios and percentages” by cooperative learning of students at Phon Phaeng Phittayakhom School in Amphoe That Phanon, Nakhon Phanom (Master thesis). Maha Sarakham: Mahasarakham University. (in Thai)
Tok Sükran. (2013). Effects of the know-want-learn strategy on students' mathematics achievement, anxiety and metacognitive skills. Metacognition & Learning, 8(2), 193-212.
Upapha, J. (2011). The development of learning with KWDL technique on mathematics problem solving for teaching ration and percentage to first year vacation certificate students (Master thesis). Maha Sarakham: Rajabha Mahasarakham University. (in Thai)
Worakam, P. (2011). Educational research. Maha Sarakham: Taksilakarnpim. (in Thai)