การพัฒนาชุดกิจกรรมของหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาโลจิสติกส์กับผลิตภัณฑ์และผลผลิตท้องถิ่น 1 เพื่อส่งเสริมทักษะด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา; THE DEVELOPMENT OF SET LEARNING ACTIVITIES FOR A SCHOOL CURRICULUM ON LOGISTICS AND LOCAL PRODUCTS COURSE 1 TO PROMOTE LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN SKILLS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Main Article Content

ทะเนศ วงศ์นาม (Thanet Wongnam)
ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ (Tipparat Sittiwong)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากชุดกิจกรรมของหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาโลจิสติกส์กับผลิตภัณฑ์และผลผลิตท้องถิ่น 1 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะด้านโลจิสติกส์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมของหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาโลจิสติกส์กับผลิตภัณฑ์และผลผลิตท้องถิ่น 1 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่ จำนวน 15 คน ที่สมัครใจเรียนหลักสูตรสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมของหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาโลจิสติกส์กับผลิตภัณฑ์และผลผลิตท้องถิ่น 1 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินทักษะด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมของหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาโลจิสติกส์กับผลิตภัณฑ์และผลผลิตท้องถิ่น 1 เพื่อส่งเสริมทักษะด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ผลการศึกษา พบว่า 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโลจิสติกส์กับผลิตภัณฑ์และผลผลิตท้องถิ่น 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลการประเมินทักษะทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม รายวิชาโลจิสติกส์กับผลิตภัณฑ์และผลผลิตท้องถิ่น 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\mu = 4.05, gif.latex?\sigma = .52)


THE DEVELOPMENT OF SET LEARNING ACTIVITIES FOR A SCHOOL CURRICULUM ON LOGISTICS AND LOCAL PRODUCTS COURSE 1 TO PROMOTE LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN SKILLS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS


The aim of this study: 1) to study the compare of learning achievements of students from the school curriculum, Logistics and Local Products Course 1, 2) to compare the logistics skills of the students, and 3) to evaluate the satisfaction of learners and learning activities of the school curriculum. The target subjects are high school students taking the course on logistics and local products. 30 high school students, who volunteered, from Sung Men Chanupatham School, in Phrae province joined the research project. The students were allowed to choose lessons according to their interest and aptitude. The curriculum that is used to make the set of activities is logistics curriculum, which possesses features of occupational context in Phrae. The following instruments were used in this study: 1) a set of activities of the school curriculum under the logistics with and local products course, 2) achievement test, 3) an assessment of the logistics and supply chain skills, and 4) an assessment of students’ satisfaction with the activities of the school curriculum under the logistics and local products course to promote the logistics and supply chain skills of high school students. The study revealed the following results: 1) The achievement of students in the logistics and local products course showed the post-test is higher than the pre-test with statistical significance at the .05 level. 2) The evaluation of logistics and supply chain skills showed that the students mean scores were higher than before at statistical significant level of .05. 3) Students were satisfied with the activities of the school curriculum of the logistics and local products course at a high level (gif.latex?\mu = 4.05, gif.latex?\sigma = 0.52).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Thanet Wongnam)ท. ว., & (Tipparat Sittiwong)ท. ส. (2018). การพัฒนาชุดกิจกรรมของหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาโลจิสติกส์กับผลิตภัณฑ์และผลผลิตท้องถิ่น 1 เพื่อส่งเสริมทักษะด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา; THE DEVELOPMENT OF SET LEARNING ACTIVITIES FOR A SCHOOL CURRICULUM ON LOGISTICS AND LOCAL PRODUCTS COURSE 1 TO PROMOTE LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN SKILLS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 20(4), 70-81. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/146587
Section
Research Articles

References

Brahmawong, C. (2013). Developmental testing of media and instructional package. Silpakorn Educational Research Journal, 5(1), 7-20. (in Thai)
Cheaha, P. (2010). Activity package. Retrieved January 12, 2016, from http://da-activities.blogspot .com/p/blog-page_7543.html (in Thai)
Daenpo, T. (2012). What is activity package? Retrieved January 12, 2016, from https://www. gotoknow.org/posts/198155 (in Thai)
Keawsombut, S. (2015). Development of learning activity package through constructivism theory with six thinking hats to enhance the critical thinking skill on topic “food for life” for Mathayomsuksa 2 students (Master thesis). Phitsanulok: Naresuan University. (in Thai)
Kongtongkay, C. (2011). Using activity packages to promote scientific creative thinking of Mathayom Suksa 2 students,the Prince Royal’ s College (Independent study). Chiang Mai: Chiang Mai University. (in Thai)
Ministry of Education. (2009). The basic education core curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008). Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand. (in Thai)
Ngoenchum, D. (2013). The development of learning activity packages “the relation and function” the results of learning management in the CIPPA Model for Mattayomsoksa IV Students (Independent study). Phitsanulok: Naresuan University. (in Thai)
Saenchaiyathon, K. (2015). Logistics and supply chain management. Khon Kaen: Khon Kaen University Press. (in Thai)
Sangthong, S. (2013). The development of learning activity package in conic section through team-game-tournament teaching technique and the geometer's sketchpad program for Mathayomsuksa IV student (Master thesis). Phitsanulok: Naresuan University. (in Thai)
Sintapanon, S. (2010). Learning management innovation for youth life skills (4th ed.). Bangkok: 9119 Technic Printing. (in Thai)
Sittiwong, T., & Manyum, W. (2014). Education reform in logistics and supply chain: The incubation and development integration in logistics and supply chain under National Education Reform, Sung Men Chanupatham School. Phitsanulok: School of Logistics and Supply Chain, Naresuan University. (in Thai)
Sutthirat, C. (2013). Curriculum development: Theory to practice. Bangkok: V. Print (1991). (in Thai)
Thaikam, W., Parnichparinchai, T., & Klin-eam, C. (2015). The development of the learning activities packages by using Polya’s problem solving techniques and problem solving strategies to enhance the students’ abilities which are focused on mathematical problem-solving skills with English situation for Mattayomsuksa I students science and mathematics English program (SMEP). Journal of Education Naresuan University, 17(3), 129-137. (in Thai)
Wongyai, W. (1982). Curriculum development and new to teaching (2nd ed.). Bangkok: Rungruang Tham. (in Thai)

Most read articles by the same author(s)