ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การสอนอ่านแบบ; SQ3R RESULT OF USING LEARNING ACTIVITY PACKAGES TO DEVELOP ANALYTICAL READING COMPETENCY IN THAI SUBJECT AREA GROUP FOR MATHAYOMSUKSA III STUDENTS APPLY THE SQ3R METHOD

Main Article Content

นฤพัชร มิลังค์ (Naruephat Milung)
สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์ (Saponnapat Srisanyong)
อุดม รัตนอัมพรโสภณ (Udom Rattanampornsopon)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยประยุกต์ใช้การสอนอ่านแบบ SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ และศึกษาเจตคติที่มีต่อการสอนอ่านแบบ SQ3R หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จำนวน 3 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 ห้องเรียน โดยได้จากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม ใช้เวลา 16 คาบ เครื่องมือคือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดเจคติของนักเรียนที่มีต่อการสอนอ่านแบบ SQ3R การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t–test ผลการวิจัย พบว่า
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 95.00/ 96.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/ 80
2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีเจตคติที่มีต่อการสอนอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก


RESULT OF USING LEARNING ACTIVITY PACKAGES TO DEVELOP ANALYTICAL READING COMPETENCY IN THAI SUBJECT AREA GROUP FOR MATHAYOMSUKSA III STUDENTS APPLY THE SQ3R METHOD


The purposes of this research were to develop the learning activity packages for develop analytical reading competency in Thai subject area group for Mathayomsuksa III students apply the SQ3R method and to compare the analytical reading competency in Thai subject area group between before and after and attitude towards SQ3R method after learning by activity packages. The population of this study was 3 classes of Mathayomsuksa 3 students of St. Paul Convent School. The sample of this study was a class of Mathayomsuksa 3/2 students in the semester 2 in 2015 school calendar chosen by cluster random sampling. Sixteen periods were spent in the experiment. The instruments implemented in this study were the learning activity package on Analytical Reading Competency for Mathayomsuksa III students and achievement test and attitude test. Computer programs were used to analyze the data. The statistical used were mean, percentage, standard deviation and t-test. The finding of this research revealed as follows:
1. The learning activity packages were of the efficiency 95.00/ 96.15 that more than criteria standard 80/80
2. The students using by the learning activity packages were achievement in analytical Reading Competency in Thai after learning higher than before at the statistical significance of .01 level.
3. Students had attitude towards SQ3R method in higher agreement.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Naruephat Milung)น. ม., (Saponnapat Srisanyong)ส. ศ., & (Udom Rattanampornsopon)อ. ร. (2018). ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การสอนอ่านแบบ; SQ3R RESULT OF USING LEARNING ACTIVITY PACKAGES TO DEVELOP ANALYTICAL READING COMPETENCY IN THAI SUBJECT AREA GROUP FOR MATHAYOMSUKSA III STUDENTS APPLY THE SQ3R METHOD. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 20(4), 108-117. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/146647
Section
Research Articles

References

Abhithamwiwat, W. (2009). Development of instruction packages for reading Thai with SQ3R for Prathomsueksa 6 students (Master thesis). Chonburi: Burapha University. (in Thai)
Bureau of Academic Affairs and Educational Standards. (2007). Reports of studying innovations used to solve problems in teaching management of reading Thai. Bangkok: Agricultural Co-operative Federation of Thailand. (in Thai)
Burmister, L. E. (1978). Reading strategies for secondary teachers (2nd ed.). Masachusetts: Addison Wesley Publishing.
Chaloenkij, P. (2011). Developing the teaching packages in reading for main ideas of Thai by using the SQ3R Teaching Method for Matthayomsueksa 1 students (Master thesis). Chonburi: Burapha University. (in Thai)
Chottanin, T. (2009). Developing the learning packages in reading for comprehension for Matthayomsueksa 2 students (Master thesis). Chonburi: Burapha University. (in Thai)
Kuanhawej, B. (1999). Educational innovation (4th ed.). Bangkok: SR Printing. (in Thai)
Leekichwattana, P. (2010). Educational study (5th ed.) Bangkok: Faculty of Industrial Education, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. (in Thai)
Ministry of Education. (2003). Thai learning management. Bangkok: Department of Academic. (in Thai)
Ministry of Education. (2009). The documentary for the basic education curriculum B.E. 2544. Bangkok: The Federation of Savings and Credit Cooperative of Thailand. (in Thai)
Naphapon, S. (2011). Development of activity packages to reinforce analytical skill for Phathomsuksa 6 (Master thesis). Bangkok: Srinakarinwirot University. (in Thai)
National Institute of Educational Testing Service (Public Organization). (2012). Reporting the result of ordinary national educational test (O-NET). Retrieved April 19, 2015, from http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/School/frContentStatValueBySchool.aspx?mi=3&smi=2 (in Thai)
Office of the Education Council. (2009). Offers to reform education in the second decade (2009-2018). Bangkok: Prikwarn Graphic. (in Thai)
Phongphaiboon, A. (2007). Comparison of capability in reading Thai for main ideas for Matthayomsuksa 4 students between using SQ3R Method and teacher guide books (Master thesis). Nakorn Rachasrima: Rajabhat Nakornrachasrima University. (in Thai)
Ramae, S. (2013). Learning management with the SQ3R Teaching Method to improve reading Thai for Matthayomsuksa 5 students of Rajaprachanugroh 41 School, Yala (Master thesis). Songkhla: Thaksin University. (in Thai)
Robinson, F. P. (1961). Effective study. New York: Harper & Brothers.
Saennam, P. (2010). Developing Thai analytical reading activity packages of the department of Thai for Pratomsueksa 6 students (Master thesis). Sakon Nakhon: Sakon Nakhon Rajabhat University. (in Thai)
Saiyos, L., & Saiyos, A. (1995). Techniques of educational research (4th ed.). Bangkok: Suweeriyasan. (in Thai)
Sakhunluangaram, J. (2011). Comparison of achievement in critical reading of Matthayomsueksa 1 students at Phaidam Pittayakom Rajamankalapisek School between the student group using SQ3R and the student group using KWHL-Plus Technique (Master thesis). Bangkok: Ramkamhaeng University. (in Thai)
The Institute for Promotion of Teaching Science and Technology. (2009). Examples of national assessment (PISA): Reading. Bangkok: Arun Press. (in Thai)
Wongrattana, C., & Naiyaphat, A. (2008). Experimental research design and analytic statistic. Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)

Most read articles by the same author(s)