การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เสริมสร้างทักษะการฟัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาพม่าเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น; THE DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION TO ENHANCE LISTENING SKILLS IN FOREIGN LANGUAGES LEARNING SUBSTANCE: MYANMAR SUBJECT FOR LANGUAGE AND COMMUNICATION FOR JUNIOR SECONDARY STUDENTS

Main Article Content

ศิรดล ศรีดาเดช (Siradol Sridadech)
ดิเรก ธีระภูธร (Direk Teeraputon)
ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล (Piyamanas Voravitrattanakul)

Abstract

งานวิจัยนี้นำเสนอการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เสริมสร้างทักษะการฟัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา พม่าเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เสริมสร้างทักษะการฟัง 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการฟังก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เสริมสร้างทักษะการฟัง 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เสริมสร้างทักษะการฟัง ของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เสริมสร้างทักษะการฟัง แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เสริมสร้างทักษะการฟัง แบบทดสอบวัดทักษะการฟังของนักเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เสริมสร้างทักษะการฟัง ผลการวิจัย พบว่า 1) ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เสริมสร้างทักษะการฟัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาพม่าเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 6 หน่วยการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.21/83.06 2) ผลการเปรียบเทียบทักษะการฟังหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เสริมสร้างทักษะการฟัง อยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x}= 4.41)


THE DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION TO ENHANCE LISTENING SKILLS IN FOREIGN LANGUAGES LEARNING SUBSTANCE: MYANMAR SUBJECT FOR LANGUAGE AND COMMUNICATION FOR JUNIOR SECONDARY STUDENTS


This research presents the development of computer assisted instruction to enhance listening skills in foreign languages learning substance: Myanmar subject for language and communication for junior secondary students. The purposes of this study were 1) to construct and find out the efficiency of the computer assisted instruction to enhance listening skills, 2) to compare the students’ pretest and posttest listening scores on the computer assisted instruction to enhance listening skills, and 3) to examine the satisfaction of students on the computer assisted instruction to enhance listening skills of the sample group consists of 30 students by using purposive sampling. The instruments used in this research were Computer assisted instruction to enhance listening skills, Quality assessment of computer assisted instruction to enhance listening skills, listening skills test and questionnaire of student satisfaction on computer assisted instruction to enhance listening skills. The result of study were as follows: 1) the computer assisted instruction to enhance listening skills consisted of 6 lessons and had the efficiency level at 82.21/83.06, 2) the results of listening skills, the students’ posttest scores were significantly higher than pretest scores at 0.5 level, and 3) the students’ satisfaction on the use of computer assisted instruction to enhance listening skills were at high level (gif.latex?\bar{x} = 4.41).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Siradol Sridadech)ศ. ศ., (Direk Teeraputon)ด. ธ., & (Piyamanas Voravitrattanakul)ป. ว. (2018). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เสริมสร้างทักษะการฟัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาพม่าเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น; THE DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION TO ENHANCE LISTENING SKILLS IN FOREIGN LANGUAGES LEARNING SUBSTANCE: MYANMAR SUBJECT FOR LANGUAGE AND COMMUNICATION FOR JUNIOR SECONDARY STUDENTS. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 20(4), 206-218. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/147426
Section
Research Articles

References

Center for Educational Technology. (2000). The evaluation report of computer media for education, the first step of CAI. Bangkok: Ministry of Education. (in Thai)
Chaiyapan, P. (2011). Economic relations between Thailand and Myanmar. Retrieved October 27, 2014, from http://www.l3nr.org/posts/473799 (in Thai)
Krashen, Stephen D. (1981). Second language acquisition and second language learning. Oxford: Perganon Press.
Malithong, K. (1997). Educational technology and innovation. Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)
Nakdee, S. (2014). The development of computer assisted instruction in Bahasa (Indonesia) Language by simulation for Prathomsuksa 6 students (Master thesis). Pathum Thani: Rajamangala University of Technology Thanyaburi. (in Thai)
Office of the Education Council. (2009). National education plan revised (2009-2016) edition summary. Bangkok: Prikwran Graphic. (in Thai)
Paholtep, R. (2011). The development of computer-assisted instruction on English with songs to develop English listen and speaking abilities of Matthayomsuksa 1 students at the demonstration school of Ramkhamheang University (Research report). Bangkok: Ramkhamheang University. (in Thai)
Promwong, C., Netprasert, S. & Sinsakul, S. (1977). Instructional media systems. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. (in Thai)
Sanwa, W. (2010). A development of computer-assisted instruction on words spelling in the Thai language learning substance for Prathomsuksa 4 (Master thesis). Sakonnakhon: Sakonnakhon Rajabhat University. (in Thai)
Sarevallob, B. (2011). The program computer assisted instruction helps spilling Thai word in Prathomsuksa 3 (Master thesis). Chonburi: Burapha University. (in Thai)
Snow, Backy G., & Kyle Perkins. (1979). The teaching of listening comprehension and Communication activities. TESOL Quarterly, 13(1), 51-63.
Somchai, B. (1999). Creating CAI-multimedia with author ware 0.4. Bangkok: Se-Education. (in Thai)
Suebjakin, P. (2011). A development of computer assisted instruction in teaching Thai compound words for Mathayomsuksa 1 students in Amphoe Banpong, Ratchaburi Province (Master thesis). Bangkok: Silpakorn University. (in Thai)
The Government Public Relations Department. (2011). Thailand with ASEAN. Bangkok: The Government Public Relations Department. (in Thai)
Valette, Rebecca M., & Disick Reness S. (1972). Modern Language Performance Objective and Individualization. New York: Harcourt Bare Jovanovich.

Most read articles by the same author(s)