ผลการสอนโดยใช้ชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6; EFFECT OF INSTRUCTION WITH SCIENCE SHOWS TO PROMOTE SCIENCE PROCESS SKILLS OF PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS

Main Article Content

ศิริกาล จันชัยชะนะ (Sirikan Chanchaichana)
วีระพงษ์ แสง-ชูโต (Virapong Saeng-Xuto)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์อิงตามแนวคิดองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ใช้ชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.8406 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.8023 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มสัมพันธ์กัน ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


EFFECT OF INSTRUCTION WITH SCIENCE SHOWS TO PROMOTE SCIENCE PROCESS SKILLS OF PRATHOM SUKSA 6 STUDENTS


The purposes of this research were 1) To study the science process skills of Prathomsuksa 6 students who were learning science through science shows enrichment, and 2) study the science learning achievement of Prathom Suksa 6 students who were learning science through science shows enrichment. The samples were 38 Prathom Suksa 6 students of Chiang Mai Province during the second semester of the academic year 2015. The instruments consisted of science shows packages style National Science Museum, the lesson plans with enriching science shows activities, science process skills test with the reliability index of 0.8406 and science learning achievement test on the topic of Substance and its Properties with the reliability index of 0.8023. The statistics used in data analysis included mean, standard deviation and pair t-test by using computer program. Research findings were revealed that students who learned through science shows achievement had Post-test scores of science process skills and learning achievement higher than those of pre-test score at the 0.01 level of statistical significance.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Sirikan Chanchaichana)ศ. จ., & (Virapong Saeng-Xuto)ว. แ.-ช. (2018). ผลการสอนโดยใช้ชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6; EFFECT OF INSTRUCTION WITH SCIENCE SHOWS TO PROMOTE SCIENCE PROCESS SKILLS OF PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 20(4), 219-229. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/147496
Section
Research Articles

References

Boonnawa, C. (2009). Scientific thinking of grade level 3 students taught through science show activity enrichment (Master thesis). Chiang Mai: Chiang Mai University. (in Thai)
Boonsue, K. (2007). Learning theory happily. Bangkok: Office of the National Education Commission. (in Thai)
Boonyapapong, W. (2009). The studies of the achievement in plants and animals by using scientific procedures and scientific mind of the students in grade 5 from learning inquiry cycles (Master thesis). Nakhon Ratchasima: Nakhon Ratchasima Rajabhat University). (in Thai)
Carin, A. A. (1997). Teaching modern science (7th ed.). United States of America: Simon & Schuster/A Viacom company.
Chiappetta, E. L., & Kobella, T. R. (2006). Science Instruction in the Middle and Secondary School (6th ed.). United States of America: Pearson Merrill Prentice Hall.
Chockthavorn, P. (2005). Science show activities. Bangkok: Supervisor Team, Department of Education. (in Thai)
Eamusap, S. (2011). How taught focused child centered. Retrieved December 20, 2012, from http://www. technology.kku.ac.th/wp-content/ITFilesD/IT001D.pdf (in Thai)
Fak-on, S. (2009). The standard of learning design, the basic education core curriculum B.E. 2551. Lampoon: Education Service Area Office 1. (in Thai)
Hemakeerin, J. (2009). The importance of science communication. Search on May 2, 2016, from http://www.nstda.or.th/sci2pub/thaismc/factsheet/document/2552/ 26august-scicom2.pdf (in Thai)
Khammani, T. (2014). A teaching psychology of learning: The art of teaching knowledge to the process of learning to effective (18th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)
Kanhasuwan, L. (2011). 59 science shows. Bangkok: Nanmeebooks. (in Thai)
Kingmali, P. (2009). The development of scientific procedures skills in the lite of plants by using inquiry method of the students in grade 2 Baantumru School Prachuap Kriri Khan (Master thesis). Phetchaburi: Phetchaburi Rajabhat University. (in Thai)
Konghom, K. (2004). The report of the following science show handbook. Nakhon Sawan: Science Center for Education, Ministry of Education. (in Thai)
Laohapaiboon, P. (1999). Teaching science. Bangkok: Thaiwattanapanich. (in Thai)
Larsing, S. (2015). The study of learning achievement and attitude towards science by using inquiry cycle method (5E) with multimedia on the nervous system and sense organs for 11th Grade Students (Master thesis). Chonburi: Burapha University. (in Thai)
Lerdvicha, P., & Jarupakorn, U. (2007). Brain based learning. Bangkok: Suttha Printing. (in Thai)
Nakkaew, P. (2008). Science textbooks. Bangkok: Mac. (in Thai)
Office of National Education Standards and Quality Assessment. (2010). Report of B.E. 2551. Bangkok: Jatuthong Printing. (in Thai)
Phonwattana, S. (2010). Learning science textbooks. Bangkok: Niyomwitthaya. (in Thai)
Rattanaphan, V. (2013). Learning achievement and scientific thinking ability of Mathayomsuksa 5 students received learning management the 7E learning cycle supplemented by through science show activity enrichment (Master thesis). Songkhla: Thaksin University. (in Thai)
Rodrangka, V. (2001). Teaching Science emphasize the Process Skills. Bangkok: Institute of Academic Development (IAD). (in Thai)
Saeng – Xuto, V. (2009). Guidelines for scientific activities using local knowledge. Chiang Mai: Chotana Printing. (in Thai)
Samudavanija, C. (2008). Plearn. Bangkok: Edison Press Product. (in Thai)
Seriyothin, J. (2011). Outside the classroom experiment. Bangkok: Nanmeebooks. (in Thai)
Sinthapanon, S. (2002). Student centered learning according to the basic education core curriculum B.E. 2551. Bangkok: Aksorn Charoenthat. (in Thai)
The institute for the promotion of Teaching Science and Technology. (2003). Teacher's guide basic science. Bangkok: Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Education Personnel Printing. (in Thai)
The institute for the promotion of Teaching Science and Technology. (2011). The assessment of PISA 2009 reading mathematics and science. Bangkok: Arun Printing. (in Thai)
Youngkhong, L. (2010). Ability in practical skills of grade level 3 students taught through enriching of science shows (Master thesis). Chiang Mai: Chiang Mai University. (in Thai)