กลยุทธ์การสนับสนุนการนิเทศฝึกงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากลุ่มภาคเหนือตอนล่าง; STRATEGIES SUPPORTING SUPERVISORY TRAINING BY INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM IN INSTITUTES UNDER OFFICE OF VOCATIONAL EDUCATION COMMISSION NORTHERN LOWER

Main Article Content

สุพรรณิการ์ หริ่งกัน (Supunnika Ringgun)
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง (Kwandaw Jamjang)
รัชนี นิธากร (Ratchenee Nithakorn)

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการนิเทศฝึกงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) พัฒนากลยุทธ์การนิเทศฝึกงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) ประเมินกลยุทธ์การนิเทศฝึกงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยกระทำเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 278 คน และการสนทนากลุ่ม จำนวน 16 คน 2) การพัฒนากลยุทธ์การสนับสนุนการนิเทศฝึกงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการศึกษากลยุทธ์ของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จด้านการนิเทศฝึกงาน2 แห่ง แล้ววิเคราะห์สภาพแวดล้อมและจัดทำร่างกลยุทธ์โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3) ประเมินกลยุทธ์โดยประเมินด้านความสอดคล้อง ความเหมาะสมความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทางกลยุทธ์ จำนวน 17 คน ผลการวิจัย ปรากฏว่า 1) สภาพการนิเทศฝึกงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการวางแผนการ การจัดโครงสร้าง การนำ การควบคุม และการประเมิน และสถานศึกษามีการนิเทศฝึกงานอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความต้องการในการนิเทศฝึกงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด 2) การนิเทศฝึกงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสรุปได้กลยุทธ์ 8 กลยุทธ์ 3) ผลการประเมินกลยุทธ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่า กลยุทธ์ที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องความเหมาะสมและความเป็นได้ อยู่ในระดับมาก ส่วนความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด


STRATEGIES SUPPORTING SUPERVISORY TRAINING BY INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM IN INSTITUTES UNDER OFFICE OF VOCATIONAL EDUCATION COMMISSION NORTHERN LOWER


The objectives of this research were: 1) to study the supervisory training operation, problems and needs including related factors, 2) to develop strategies for supervisory training by Information Technology System, and 3) to evaluate the strategies supervisions by Information Technology System. The research was conducted in 3 steps; 1) to study the supervisory training operation, problems and needs including related factors by using the questionnaire as a tool to collect data from 278 sample including a focus group of 16 people concerned, 2) to develop supervisions operation by Information Technology System by studying from two best practice Vocational institution successful institute.And then analysis environmental factors and draft strategies, and 3) to evaluate the strategies by 17 connoisseurs group on the relevancy, suitability feasibility and usefulness of the strategies. The research revealed that: 1) the supervision operations by Information Technology System there were the planning to structure control and evaluate and statutes have the apprenticed training was found to be in the middle level and needs for supervision by Information Technology System were at a high and highest level, 2) The supervision by Information Technology System which be concluded 8 strategies 12 measures and 32 index, and 3) The result of evaluate by connoisseurs were at strategies supporting supervision by Information Technology System revealed that the consistency propriety and feasibility was at a high level and utility was at the highest level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Supunnika Ringgun)ส. ห., (Kwandaw Jamjang)ข. แ., & (Ratchenee Nithakorn)ร. น. (2018). กลยุทธ์การสนับสนุนการนิเทศฝึกงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากลุ่มภาคเหนือตอนล่าง; STRATEGIES SUPPORTING SUPERVISORY TRAINING BY INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM IN INSTITUTES UNDER OFFICE OF VOCATIONAL EDUCATION COMMISSION NORTHERN LOWER. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 20(4), 240-252. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/147524
Section
Research Articles

References

Bangmo, S. (2008). Organization and management (5th ed.). Bangkok: Withayaphat. (in Thai)
Boseman, G., Phatak, A., & Schellenberger, R. E., (1986). Strategic management: Text and cases. New York: John Wiley & Sons.
Bureau of Vocational Education Standards and Qualification. (2008). Dual vocational training management of the industrial technicians. Bangkok: Office of Vocational Education Commission. (in Thai)
Dennis, R. Alan, et al. (1997). Group support systems for strategic planning. Retrieved from http://www.jstor.org/discover/10.2307/40398256?uid=3739136&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=55872312833
Ketthai, P. (2015). Management strategies for quality assurance of the technical college under the Office of Vocational Education Commission. Bangkok: Silpakorn University. (in Thai)
Khamjit, S. (2007). Development of the dual vocational training to increase the quality of student needs professional technical manpower (Doctoral dissertation). Bangkok: ‎Chulalongkorn University. (in Thai)
Leamjui, N., Wongnaya, S., & Sompongtam, C. (2016). Strategic development for transformational management of career colleges' administrators under the office of vocational education commission in the lower northern region. Journal of Education Naresuan University, 18(2), 118-130. (in Thai)
Mulalee, C. (2004). Factors influencing the administration of academic affairs of the dual vocational education system of the Institutes of Vocational Education in the eastern region 2 (Master thesis). Chonburi: Burapha university. (in Thai)
Nankongnaeb, P., Ninsuk, P., & Phiriyasurawong, P. (2011). Development of a hybrid supervision model on apprenticed training of vocational industrial students in institutes under Office of Vocational Education Commission. Prince of
Songkla University Journal, 22(3), 163-177. (in Thai)
Office of Vocational Education Commission. (2008). Dual vocational training management of the industrial technicians. Bangkok: Office of Vocational Education Commission. (in Thai)
Phagaphasvivat, S (2008). Strategic management (20th ed.). Bangkok: Amarin Printing. (in Thai)
Prasertsri, R. (2006). Modern management. Bangkok: Thammasarn. (in Thai)
Santiwong, T. (2003). Management into the 21st Century. Bangkok: Prachomchang. (in Thai)
Schermerhorn, J. (2005). Management (8th ed.). New York: John Wiley & Sons.
Siriniran, S. (2007). Brief strategic planning (2nd ed.). Bangkok: C & N. (in Thai)