สิ่งที่ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับแบบฝึกหัดคำศัพท์

Main Article Content

จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์

Abstract

บทคัดย่อ

คำศัพท์จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของผู้เรียนภาษาอังกฤษ วิธีหนึ่งที่จะช่วยผู้เรียนให้สามารถเรียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น จะต้องเสริมความรู้ด้านคำศัพท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำแบบฝึกหัดคำศัพท์ ซึ่งมีแบบฝึกหัดคำศัพท์จำนวนมากมายหลายประเภท แต่ละประเภทแตกต่างกัน ซึ่งอาจไม่เหมาะกับผู้เรียนทั้งนี้เพราะครูไม่เคยรู้เลยว่าผู้เรียนมีความ คิดเห็นอย่างไรต่อการทำแบบฝึกหัดคำศัพท์ในแต่ละประเภท ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการทำแบบฝึกหัดคำศัพท์ในแต่ละประเภท กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 130 คนจากคณะเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ซึ่งเน้นในเรื่องของประเภท แบบฝึกหัดคำศัพท์แต่ละประเภทช่วยในการพัฒนาการเรียนคำศัพท์ด้านใดบ้างอาทิเช่น การรับรู้คำ การเข้าใจความหมาย และการนำไปใช้ และแบบฝึกหัดคำศัพท์ในแต่ละประเภทช่วยในการพัฒนาคำศัพท์อย่างไร ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกหัดคำศัพท์ แบบเติมคำ แบบจับคู่ และแบบเชื่อมโยงคำ ช่วยให้ผู้เรียนเรียนคำศัพท์ได้ดี

คำสำคัญ: แบบฝึกหัดคำศัพท์/ คำศัพท์

 

Abstract

Vocabulary is considered as one of the main obstacles in learning English. One way to help students learn more words is to provide them vocabulary exercises. There are some different types of exercises used to help increase students’ vocabulary. However, some of these types of vocabulary exercises might not work well with most or some students. This is because teachers do not really know the students’ perceptions on doing each type of vocabulary exercise. In order to explore their actual perceptions, a questionnaire and interview were used in this study. The sample group was 130 first year students studying at the Faculties of Technology, Science, and Humanities and Social Sciences, of Khon Kaen University. Their perceptions on which type of vocabulary exercises improve their lexical skills in terms of recognizing words, using words in context, and how effective each type of vocabulary exercise is were investigated in this study. All results of the study revealed that gap-filling, matching and words association exercises could help students improve their vocabulary learning.

Key words: vocabulary/ vocabulary exercise

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เลี้ยงพานิชย์ จ. (2014). สิ่งที่ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับแบบฝึกหัดคำศัพท์. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 16(1), 172–179. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/16928
Section
Academic Articles