การประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา; THE EVALUATION OF BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN COMMUNITY PUBLIC HEALTH (REVISED 2012), FACULTY OF PUBLIC HEALTH, NAKHON RATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY

Main Article Content

จิรัญญา บุรีมาศ (Jiranya Bureemas)
ณัฏฐ์ปวินท์ ดีศาสตร์ (Natpawin Deesart)
นรา ระวาดชัย (Nara Ravardchai)

Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมิน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างจำนวน 284 คน ประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษา อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า การประเมินหลักสูตรในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยด้านบริบทของหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือด้านกระบวนการและด้านผลผลิตมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และด้านปัจจัยนำเข้า ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่จำเป็น รวมถึงการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการศึกษาต่อไป


THE EVALUATION OF BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN COMMUNITY PUBLIC HEALTH REVISED 2012), FACULTY OF PUBLIC HEALTH, NAKHON RATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY


The purpose of this descriptive research was to evaluate the Bachelor of Public Health Program in Community Public Health (Revised 2012), Faculty of Public Health, Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Data were collected from March to August 2016. The instruments for data collection was five-rating scale questionnaire by using CIPP model. The Samples consisted of 284 peoples who were graduates, instructors and mentors. The collect data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and content analysis. The results indicated that the overall of curriculum appropriate at the high level. Among the four factors, it was found that the context of the curriculum was scored at the highest level, followed by process, product and input respectively. Results from content analysis suggested adding credits for a few necessary courses and supporting factors should be improved. The findings of this study could be applied for improving the program. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Jiranya Bureemas)จ. บ., (Natpawin Deesart)ณ. ด., & (Nara Ravardchai)น. ร. (2018). การประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา; THE EVALUATION OF BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN COMMUNITY PUBLIC HEALTH (REVISED 2012), FACULTY OF PUBLIC HEALTH, NAKHON RATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 20(4), 13-21. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/70777
Section
Research Articles

References

Boonumpai, T., & Peeraphatanapong, N. (2016). Evaluation of the Ph.D. Curriculum in Educational Technology, Faculty of Education, Burapha University, Revised 2011. Journal of Education, 27(2), 162-171. (in Thai)
Chanaboon, S. (2016). Statistics for data analysis in health research. In A Workshop on Personal’s Competency Development, Faculty of Public Health. Nakorn Ratchasima: Nakorn Ratchasima Rajabhat University. (in Thai)
Chidnayee, S., Udomlert, M., & Supsung, A. (2014). Curriculum Evaluation Of Bachelor Degree in Nursing Science Program, Boromrajonani College of Nursing, Uttaradit. Boromrajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 6(1), 77-91. (in Thai)
Kijkuakul, S., & Bongkotphet, T. (2014). Evaluation of Master of Education in Science Education Program (Revised 2009), Faculty of Education, Naresuan University. Journal of Education Naresuan University, 16(1), 140-148. (in Thai)
Meechai, N., & Sa-ngiamjit, P. (2011). An Evaluation of the Bachelor of Science Program in Public Health (Revised) B.E. 2548 of College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University. Journal of Graduate School, Pityatat, 6(2), 40-49. (in Thai)
Nakorn Ratchasima Rajabhat University. (2012). Student handbook of community public health, faculty of science and technology. Nakorn Ratchasima: Nakorn Ratchasima Rajabhat University. (in Thai)
Nilpan, M. (2011). The Curriculum Evaluation on Doctor of Philosophy Program in Curriculum and Instruction, Faculty of Education Silpakorn University. Veridian E-journal Science and Technology Silpakorn University, 4(2), 248-262. (in Thai)
Office of the Higher Education Commission. (2014). A manual for internal quality assurance in higher education academic year 2014. Retrieved February 4, 2015, from https://www.mua.go.th/users/bhes/DATA%20BHES2558/upload%20file%20IQA/iqa%20mmanua2557.pdf (in Thai)
Panicharern, K., Chansamuth, C., Manasom, A., Jhuphao, P., Duanpensri, R., & Arpornsiriroj, S. (2015). An evaluation of Bachelor of Education Program (5 years) in health education and physical education teaching (revised a.d. 2011), Faculty of Education, Burapha University. Journal of Education and Social Development, 11(1), 191-205. (in Thai)
Sricamsuk, A., Rungreangkulkij, S., Kotnara, I., & Cheanarom, C. (2010). Curriculum Evaluation of the Master Program in Psychiatric and Mental Health Nursing, Plan B, Faculty of Nursing, Khon Kaen University. Journal of Nursing Science & Health, 33(2), 64-71. (in Thai)
Wangsachanthanon, T., Wanapong, S., Kooptanon, K., & Niropakorn, U. (2010). Evaluation of
the Bachelor Degree of Nursing Science Program (Revised Curriculum 2004), Srinakharinwirot University. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, 5(4),
344-349. (in Thai)
Wongyai, W. (2011). Curriculum development for higher education. Bangkok: R & Print. (in Thai)