ข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)

Main Article Content

Thirasak Uppamaiathichai

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เสนอแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 2) ตรวจสอบข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) การวิจัยดำเนินการโดยวิธีวิจัยอนาคตโดยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) กำหนดกลุ่มตัวอย่างสำหรับการเสนอแนวทางการจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญโดยการเลือกแบบเจาะจง จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และคณาจารย์ จำนวน 17 คน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 264 คน สำหรับการตรวจสอบแนวทางการจัดการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 1.75 ขึ้นไป มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าฐานนิยม ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า การเสนอแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนระบบการนำองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม 2) การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์ 3) การยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด และ 4) การปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ส่วนการตรวจสอบข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) พบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก

A GUIDELINE FOR EDUCATIONAL MANAGEMENT OF LOEI RAJABHAT UNIVERSITY DURING THE ELEVENTH NATIONAL HIGHER EDUCATION PLAN (2012-2016) 

The objectives of this research were: 1) to propose guidelines for educational management at Loei Rajabhat University during the 11th National Higher Education Plan (2012-2016), and 2) to verify the guidelines. The guidelines were conducted by using the EDFR technique (Ethnographic Delphi Future Research) with a sample of 17 experts from the University Council members and qualified teaching staff members. Statistics applied for the EDFR technique were mode, median and inter quartile range. The guidelines were verified by a constructed questionnaire collecting the assessments of 264 university staff members. The study yielded the following results: The guidelines for educational management of Loei Rajabhat University consist of four aspects: 1) The holistic approach of higher education moving forward by change management leadership, 2) the development of professional teaching staff and educational experts, 3) a radical change of the levels of graduates' quality, and 4) the higher educational reform for excellence. As for the verification of the guidelines for education management, the guidelines were rated at a high level of every aspect.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Uppamaiathichai, T. (2017). ข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 19(1), 1–10. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/79068
Section
Research Articles