การศึกษาวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดพิษณุโลก

Main Article Content

Phattarawut Phawasophon
Kajornsak Roonprapunta

Abstract

งานวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายการวิจัย 1) เพื่อศึกษาวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดพิษณุโลก 2) เพื่อเปรียบเทียบวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดพิษณุโลกระหว่างโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองกับต่างอำเภอ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 605 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Cluster Random Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ แบบประเมินวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียนได้สรุปและปรับปรุงของ เอกนรินทร์ คล้ายหริ่ม โดยลักษณะของแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่าแล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย t-test ผลการวิจัย พบว่า วิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดพิษณุโลกมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (\bar{x}=3.32, S.D.= 0.85) เมื่อพิจารณารายด้านได้ดังนี้ ด้านวินัยธรรม มีวิถีชีวิตปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง (\bar{x}= 3.18,S.D.= 1.00) ด้านคารวะธรรม มีวิถีชีวิตปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง (\bar{x}= 3.18, S.D.= 1.00) ด้านสามัคคีธรรมมีวิถีชีวิตปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
(\bar{x} =3.35, S.D.=0.87) ด้านปัญญาธรรม มีวิถีชีวิตปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (\bar{x}=3.91, S.D.= 0.52) และวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในอำเภอเมืองกับวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่างอำเภอมีความแตกแต่งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

A STUDY OF DEMOCRATIC WAY OF LIFE IN A CLASS OF MATHAYOM SUKSA 5 STUDENTS IN PHITSANULOK

The purposes of this study were to study the democratic way of life in a class of Mathayom Suksa 5 students in Phitsanulok Province and carry out comparative evaluations among different districts. Six hundred and five Mathayom Suksa 5 students in Phitsanulok province were selected by multistage cluster random sampling as the sample of this study. The method to collect the data of this research was the democratic way of life in school evaluation by Eakarin Klaylim which was developed by researcher. The data were collected by using a rating-scale questionnaire. Percentage, means, standard deviation and differences test by using T-test were employed to analyze the data. The results show that the overall democratic way of life in school of Mathayom Suksa 5 students in Phitsanulok Province is at an average level (\bar{x}=3.32, S.D. = 0.85). When each aspect was considered, it turns out that the regulation aspect is at medium level (\bar{x}= 3.18, S.D. = 1.00). The aspect of respect is at medium level (\bar{x}= 3.18, S.D. = 1.00). The aspect of harmony is at medium level (\bar{x}=3.35, S.D. =0.87). The aspect of intelligence is at high level (\bar{x}=3.91, S.D. = 0.52). The democratic way of life of Mathayom Suksa 5 students in Muang District and the other districts are significance difference at .001.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Phawasophon, P., & Roonprapunta, K. (2017). การศึกษาวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดพิษณุโลก. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 19(1), 277–283. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/79144
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)