รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านสะเต็มศึกษา INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON STEM EDUCATION: ISSE 2016 ณ เมืองลาห์ติ ประเทศฟินแลนด์

Main Article Content

Skonchai Chanunan

Abstract

REPORT ON PARTICIPATION IN INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON STEM EDUCATION (ISSE 2016) AT LAHTI IN FINLAND

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานร่วมกัน มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตและการทำงานเป็นอย่างมาก การอาศัยเพียงแค่องค์ความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป ผู้เรียนจะต้องสามารถบูรณาการความรู้ที่หลากหลาย รวมถึงเชื่อมโยงความรู้จากหลากหลายสาขาวิชาเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิตได้ ฉะนั้น การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 พร้อมกับการพัฒนาความสามารถในการบูรณาความรู้และการนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ซึ่งการที่จะพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 นั้น สามารถพัฒนาได้หลายวิธี และวิธีการหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมก็คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแนวทางของสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยไม่เน้นเพียงการท่องจำสูตรหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือสมการคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่สะเต็มศึกษาจะฝึกให้ ผู้เรียนรู้จักวิธีคิด การตั้งคำถาม แก้ปัญหา และสร้างทักษะการหาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ ทำให้ผู้เรียนรู้จัก นำองค์ความรู้จากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาขาต่างๆ มาบูรณาการกัน เพื่อมุ่งแก้ปัญหาสำคัญๆ ที่พบในชีวิตจริง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Chanunan, S. (2017). รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านสะเต็มศึกษา INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON STEM EDUCATION: ISSE 2016 ณ เมืองลาห์ติ ประเทศฟินแลนด์. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 19(1), 329–331. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/79155
Section
รายงานพิเศษ (Special Report)

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>