การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ e-CLIP ของนิสิตครูสาระวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (THE DEVELOPMENT OF LEARNING COMPETENCIES BY USING e-CLIP MODEL FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY PRE-SERVICE TEACHER OF FACULTY OF EDUCATION, NARESUAN UNIVERSITY)

Main Article Content

ธงชัย เส็งศรี (Thongchai Sengsri)
สุภาณี เส็งศรี (Supanee Sengsri)

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบ e-CLIP ของนิสิตครู สาระวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิเคราะห์ความสามารถในการใช้กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของนิสิตครู การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนิสิตครู และ ความพึงพอใจของนิสิตครูในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันแบบ e-CLIP ผลการวิจัย พบว่า 1) นิสิตครูสามารถใช้กระบวนการ พัฒนาบทเรียนร่วมกันกับเพื่อนนิสิต ครูประจำการ และครูแกนนำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2) การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน และการใช้ศัพท์เทคนิคตามสาระของนิสิตครูมีพัฒนาการที่สูงขึ้น 3) นิสิตครูสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการนำเสนอ การติดต่อสื่อสาร บันทึกกิจกรรมการสอนของตนเองเพื่อการสะท้อนตนเอง และ 4) นิสิตครูมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ e-CLIP ระดับมาก


THE DEVELOPMENT OF LEARNING COMPETENCIES BY USING e-CLIP MODEL FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY PRE-SERVICE TEACHER OF FACULTY OF EDUCATION, NARESUAN UNIVERSIT


This study is aimed to develop learning competencies by using e-CLIP Model for Information and Communication Technology pre-service teachers of Faculty of Education, Naresuan University which analyzing the procedure of lesson study of pre-service teachers, using English for managing the lesson using information technology and commutations then measuring the level of satisfaction toward development learning competencies by using e-CLIP Model. The researcher found that; 1) pre-service teachers can apply the procedures of lesson study with their friends, in-service teachers and leading teachers through electronic devices, 2) pre-service teachers can improve their English skills for communication in classroom and also can use technical terms in each subject ,3) pre-service teachers can use information technology to present, communicate and record their teaching activities for reflecting themselves, and 4) pre-service students were satisfied by development learning competencies by using e-CLIP Model at high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Thongchai Sengsri)ธ. เ., & (Supanee Sengsri)ส. เ. (2019). การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ e-CLIP ของนิสิตครูสาระวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (THE DEVELOPMENT OF LEARNING COMPETENCIES BY USING e-CLIP MODEL FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY PRE-SERVICE TEACHER OF FACULTY OF EDUCATION, NARESUAN UNIVERSITY). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(2), 138-152. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/82068
Section
Research Articles

References

1. English Language Institute. (2015). The common European framework of reference for languages. Bangkok: Office of The Basic Education Commission. [in Thai]
2. Office of the Basic Education Commission. (2015). Policy of office of the basic education commission in fiscal year B.E. 2558. Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand. [in Thai]
3. Poovarawan, Y. (2015). Teachers in the digital age. Retrieved February 8, 2015, from https://www.facebook.com/profile.phd?=1162233576&fref=ts [in Thai]
4. Ramajitti Institute. (n.d.). Teacher professional development in the 21st century: Thought and direction for developing Thai teachers. Retrieved February 8, 2015, from https://www.ramajitti.com/info_point.php [in Thai]
5. Sengsri, S., & Sengsri, T. (2016). Developing teaching behavior of classroom teachers through teaching practice based model and encouraging integration of English usage and content knowledge via electronic communication system: a case study of the secondary educational service area office 39. Phitsanulok: Faculty of Education, Naresuan University. [in Thai]
6. Thongampai, P., & Yamkasikorn, M. (2017). A case study of a research and development project for teachers in science, mathematics, and computer in the English integrated studies school network. Journal of Education Naresuan University, 19(1), 316-328. [in Thai]
7. Triwaranyu, C. (2014). Lesson study: a new alternative method of developing teaching and learning. Retrieved February 8, 2015, from https://www.prc.ac.th/document/teacher/curriculum/ 4c5991e59785af35dc4cb3f2de80863ce8fd1307.pdf [in Thai]
8. Yamkasikorn, M. (2014). The research and development project on teachers of science, mathematics, and computer by using integrated English to Universal Standards in EIS. Chonburi: Faculty of Education, Burapha University. [in Thai]

Most read articles by the same author(s)