การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานคัดกรองนักเรียนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ (THE DEVELOPMENT OF STUDENT CARE AND SUPPORTING SYSTEM MANAGEMENT IN AN ASPECT OF STUDENTS SCREENING OF PHRAOWITTAYAKOM SCHOOL CHIANG MAI PROVINCE)

Main Article Content

ปุญชรัศมิ์ พันธุวัฒน์ (Puncharat Puntuwat)
สำเนา หมื่นแจ่ม (Samnao Muenjaem)
สงบ ประเสริฐพันธุ์ (Sa-ngop Prasertphan)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานคัดกรองนักเรียนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาโดยใช้กระบวนการ SWOT Analysis ร่วมกับการสัมภาษณ์ ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบโดยนำข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มายกร่างรูปแบบ ตรวจสอบรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่านและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ ขั้นตอนที่ 3 การใช้รูปแบบ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นครูจำนวน 45 คน ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาความพึงพอใจในการใช้รูปแบบ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นครูกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จำนวน 15 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า
1. การศึกษาสภาพปัญหาระบบบริหารจัดการ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการคัดกรองนักเรียน ของโรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เกิดจากกระบวนการคัดกรองนักเรียน
2. รูปแบบการบริหารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ การวางแผน การดำเนินการ การตรวจสอบและ การปรับปรุงแก้ไข
3. ผลการใช้รูปแบบ พบว่า รูปแบบมีความเป็นระบบ เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีความชัดเจน ตรงกับความต้องการ กระชับเวลาและเอื้อต่อการทำงานของครู
4. ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า มีความพึงพอใจในรูปแบบการบริหารจัดการงานอยู่ในระดับมากที่สุด


THE DEVELOPMENT OF STUDENT CARE AND SUPPORTING SYSTEM MANAGEMENT IN AN ASPECT OF STUDENTS SCREENING OF PHRAOWITTAYAKOM SCHOOL CHIANG MAI PROVINCE


This study was carried out to develop a management model for student care and supporting system in an aspect of student screening of Phraowittayakom School, Chiang Mai Province. This study was divided into four steps as follows: Step 1: Studying the states of problems by using SWOT analysis and interview; Step 2: Construction of a model; the data gained from step 1 was used to draft a model. The model was then checked by three qualified experts and improved and adjusted respectively; Step 3: Application of the model; 45 teachers were data providers; Step 4: Studying the satisfaction of the model application; data providers were 15 teachers who worked in the student affair department. Data analysis was performed through mean and standard deviation. The results demonstrated that:
1. The study of the problems of the student care and supporting system management in an aspect of student screening of Phraowittayakom School, Chiang Mai province was performed through the student screening process.
2. The model for the student care and supporting system management in an aspect of student screening consisted of four components: plan, do, check and act.
3. In an aspect of the model application, it was found that the model was systematic, time-saving, suitable for the purpose, and conducive to the school context.
4. In terms of the model satisfaction, it was found that the satisfaction was at the highest level.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Puncharat Puntuwat) ป. พ., (Samnao Muenjaem) ส. ห., & (Sa-ngop Prasertphan) ส. ป. (2019). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานคัดกรองนักเรียนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ (THE DEVELOPMENT OF STUDENT CARE AND SUPPORTING SYSTEM MANAGEMENT IN AN ASPECT OF STUDENTS SCREENING OF PHRAOWITTAYAKOM SCHOOL CHIANG MAI PROVINCE). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(2), 176–187. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/82449
Section
Research Articles

References

1. Homsuwan, C., Meejang, S., Jansila, V., & Pupat, P. (2013). The development of participatory management model for colleges in the vocational education commission. Journal of Education Naresuan University, 15(Special), 34-42. [in Thai]
2. Hwayrith, S. (2009). State of the student supporting system operation in school under the office of educational service area, Burirum 2 (Research report). Burirum: Office of Educational Service Area, Burirum. [in Thai]
3. Kiatsuranon, S., Chiwapimai, W., Boonruangrutana, S., & Ueawong, S. (2008). The development of participatory model of private sector in education management of Sisaket Province. KKU Res. J. (be), 10(2), 229-230. [in Thai]
4. Kraisuriyawong, S. (2008). The need for the development of information systems for administration of teacher in private schools under the Office of The Private Education Commission Pathumthani Province (Master thesis). Phranakhon: Phranakhon Rajabhat University. [in Thai]
5. Phanphattanakul, S. (2011). Development of an effective secondary school administration model under Office of The Basic Education Commission. Journal of Academic Eastern Asia University, 176. [in Thai]
6. Phardthaisong, S. (2011). The development of information systems for student affairs Santiratwitthayalai School under the Office of Educational Service Area, Bangkok 1. (Independent study). Maha Sarakham: Mahasarakham University. [in Thai]
7. Phraowittayakom School. (2016). Strategic plan for education management, academic 2015-2016. Chiangmai: Phraowittayakom. [in Thai]
8. Phusa, S., Kaewwangchai, S., & Nanta, T. (2015). The support system performance model in school under of Secondary Education Service Area Office 20. Journal of Education Mahasarakham University, (special Issue), 462-478. [in Thai]
9. Raumjit, B. (2010). The study of the student supporting system operation in Wieng Kean Witthayakhom School under the Office of Educational Service Area, Chiang Rai Region 4 (Master thesis). Chiang Rai: Chiang Rai Rajabhat University. [in Thai]
10. Samnakwong, S. (2017). Teacher development for student care and help system of Namphongphatthanasueksa Ratchamangkhalapisek School in Nampong District, Khon Kaen Province. Retrieved from https://www.slideshare.net/sweetsaks/ss-43674640 [in Thai]
11. Sangsurichaei, S. (2013). Development of student counseling via online of secondary school under the office of the basic education commission. Veridian E-Journal, 6(1), 373-383. [in Thai]
12. Songprasert, P., Somtip, T., Mejaeng, S., and Kaewurai, W. (2008). The development of academic administrative model by teamwork in basic education schools. Journal of Education Naresuan University, 10(2), 48-57. [in Thai]
13. Sritrakul, A., Chartuprachewin, C., Jansila, V., & Meejang, S. (2013). The development of student care system management model in schools under the Primary Educational Service Area Office. Journal of Education Naresuan University, 15(4), 85-95. [in Thai]