การพัฒนาทักษะการอ่านวรรณคดีไทยโดยใช้เทคนิค SQ3R ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (DEVELOPMENT OF THAI LITERATURE READING SKILL USING SQ3R ON BASIC SUBJECT COURSE IN THAI LANGUAGE FOR GRADE 11 STUDENTS)

Main Article Content

ณัฐวรรณ พลเจริญ (Nattawan Polcharoen)
ศุภฤกษ์ ทานาค (Suppalerk Tanak)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านวรรณคดีไทย โดยใช้เทคนิค SQ3R ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) ประเมินทักษะด้านการอ่านวรรณคดีไทยจากการเรียนโดยใช้เทคนิค SQ3R กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 20 คน จาก 1 ห้องเรียน ที่ได้จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านวรรณคดีไทย โดยใช้เทคนิค SQ3R และแบบประเมินทักษะการอ่านวรรณคดีไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (gif.latex?\bar{x}) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านวรรณคดีไทย โดยใช้เทคนิค SQ3R ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{x} = 4.52,S.D. = 0.09) แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวนชั่วโมง ภาคเรียน มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ จุดประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดการประเมินผล 2) ทักษะการอ่านวรรณคดีไทยของนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 โดยคิดเป็นร้อยละ 85.00


DEVELOPMENT OF THAI LITERATURE READING SKILL USING SQ3R ON BASIC SUBJECT COURSE IN THAI LANGUAGE FOR GRADE 11 STUDENTS


The purposes of this study were to 1) create Thai literature reading skill lesson plans using SQ3R on basic subject course in Thai language for grade 11 students, and 2) evaluate Thai literature reading skill using SQ3R. The sample group was 20 students who studied at grade 11 in the second semester of 2015 academic year, selected by purposive sampling. The tools used in this research were Thai Literature reading skill lesson plans by using SQ3R and Thai literature reading skill evaluation form. The data were analyzed by using mean (gif.latex?\bar{x}), standard deviation (S.D.), and percentage. The results of this study showed that; 1) Thai literature reading skill lesson plans using SQ3R on basic subject course in Thai language, consisted of Name of Learning Lesson plan, Name of Learning Unit, Time Used, Academe semester, Learning Standard/Indicators, Learning concept, Objectives, Learning activities, Learning materials and Learning resources, Evaluation. The lesson plans had been evaluated in congruence and suitability at the highest level (gif.latex?\bar{x} = 4.52, S.D. = 0.09), and 2) 85% of students passed the criterion of reading skill.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Nattawan Polcharoen)ณ. พ., & (Suppalerk Tanak)ศ. ท. (2019). การพัฒนาทักษะการอ่านวรรณคดีไทยโดยใช้เทคนิค SQ3R ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (DEVELOPMENT OF THAI LITERATURE READING SKILL USING SQ3R ON BASIC SUBJECT COURSE IN THAI LANGUAGE FOR GRADE 11 STUDENTS). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(3), 77-88. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/86481
Section
Research Articles

References

1. Apitummawiwat, W. (2009). The development of Thai reading by using SQ3R for pratomsuksa 6 students (Master thesis). Chonburi: Burapha university. [in Thai]
2. Charenkit, P. (2011). The development of Thai reading comprehension instructional package using SQ3R for Mathayomsuksa 1 students (Master thesis). Chonburi: Burapha university. [in Thai]
3. Fowler, G. L. (1982). Developing comprehension skill in primary students through the use of story frame. The Reading Teacher, 36(2), 176 – 179
4. Gertpon, A. (1993). Activities in teaching Thai traditional literature in secondary school. Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]
5. Kittornkul, U. (2009). Teaching skills and culture. Bangkok: Faculty of ducation, Chulalongkorn University. [in Thai]
6. Kulpoung, J., Cheuawatchari, N., & Sirisawat, C. (2016). a study of learning achievement, science communication skills and attitude towards biology learning activities on gene and chromosome using the ses - learning cycle with active learning activities for grade 12. Journal of Education Naresuan University, 265-273. [in Thai]
7. Ministry of Education. (2008). The basic education core curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008). Bangkok: Kurusapa Printing Ladphrao. [in Thai]
8. Mongkolchu, W. (2007). Effect of teaching according to the brain - based learning approach on reading comprehension ability and satisfaction on Thai Subject of Muttayomsuksa 3 students (Master thesis). Maha Sarakham: Mahasarakham University. [in Thai]
9. Nakorntub, T. (2002). How to teach Thai in secondary education. Bangkok: Technique Center Publishing House. [in Thai]
10. Office of the Basic Education Commission. (2009). How to teach Thai students for good and fluently reading in secondary school. Bangkok: Business organization of the office of the welfare promotion commission for teacher and educational personel. [in Thai]
11. Pongpaiboon, A. (2007). A comparison of Prathomsuksa 4 learning comprehension Thai reading by using SQ3R and conventional method (Master thesis). Nakhon Ratchasima: Nakhon Ratchasima Rajabhat University. [in Thai]
12. Robinson, F. P. (1961). Effective study. New York: Harper & Brothers.
13. Suanpan, N. (2005). A comparison of learning achievement in thai language by SQ3R (Master thesis). Lopburi: Thepsatri Rajabhat University. [in Thai]
14. Suntornroj, W. (2002). Cooperative Learning. Maha Sarakham: Mahasarakham University. [in Thai]
15. Wichalai, A. (1993). Effects of using Folk tale Lanna for inprove reaching skill for Prathom Suksa 6 students. Phayao: Phayao Primary Educational Service Area Office 2. [in Thai]