การพัฒนาชุดการสอนภาษาจีนระดับพื้นฐานโดยประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL PACKAGES ON BEGINNING CHINESE BY APPLYING COOPERATIVE LEARNING PROCESS FOR PRATHOMSUKSA 5 STUDENTS)

Main Article Content

ปฐมพร ฉิมพาลี (Patomporn Chimpalee)
อุทิศ บำรุงชีพ (Uthit Bamroongcheep)
วิมลรัตน์ จตุรานนท์ (Wimonrat Chaturanon)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการสอนภาษาจีนระดับพื้นฐานโดยประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) ศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาจีน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวนนักเรียน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ชุดการสอนภาษาจีนระดับพื้นฐาน
โดยประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดเจตคติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัย พบว่า
1. ชุดการสอนภาษาจีนระดับพื้นฐานโดยประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (E1/E2) คือ 81.87/82.5
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนโดยประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
3. เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาจีนที่เรียนด้วยชุดการสอนภาษาจีนระดับพื้นฐาน โดยประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาพรวมมีเจตคติต่อการเรียนภาษาจีนอยู่ในระดับมากกว่า 3.51 (มีเจตคติทางบวกอยู่ในระดับมาก)


DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL PACKAGES ON BEGINNING CHINESE BY APPLYING COOPERATIVE LEARNING PROCESS FOR PRATHOMSUKSA 5 STUDENTS


The purposes of this research were; 1) to develop instructional packages on beginning Chinese by applying cooperative learning process for Prathomsuksa 5 students with an efficiency of 80/80, 2) to study achievements before and after learning activities by instructional packages, and 3) to study attitudes towards Chinese learning. The sample consisted of 40 students in Prathomsuksa 5 in the second semester academic year 2017 at Anuban Wangnamyenmittraphap 179 School in Wangnamyen District, Sakaeo Province, by using cluster random sampling. The research instruments were the instruction packages, the achievement test, and the attitudes test. The statistics used were the percentage, mean, standard deviation and t-test. The results of the study were as follows:
1. The development of instructional packages on beginning Chinese by applying cooperative learning process for Prathomsuksa 5 students had the efficiency of E1/E2 = 81.87/82.5.
2. The students achievement after being taught by instructional packages on beginning Chinese by applying cooperative learning process for Prathomsuksa 5 students was significantly higher than that before it at the statistically significant level of .05.
3. The students attitudes of learning with a series of instructional packages on beginning Chinese by applying cooperative learning process was at the good level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Patomporn Chimpalee)ป. ฉ., (Uthit Bamroongcheep)อ. บ., & (Wimonrat Chaturanon)ว. จ. (2019). การพัฒนาชุดการสอนภาษาจีนระดับพื้นฐานโดยประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL PACKAGES ON BEGINNING CHINESE BY APPLYING COOPERATIVE LEARNING PROCESS FOR PRATHOMSUKSA 5 STUDENTS). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(3), 127-138. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/87124
Section
Research Articles

References

1. Brahmawong, C. (1997). Teaching system. Bangkok: Faculty of Education, Chulalongkorn University. [in Thai]
2. Haemaprasith, S. (2000). Activity Packages 4 Mat with potential development for students. Journal of Education Srinakharinwirot University, 1(3), 26-27. [in Thai]
3. Johnson, R. T., & Johnson, D. W. (1994). An overview of cooperative learning. In J., Thousand, A., Valla, & A., Nevin (Eds.), Creativity and collaborative learning (p.2). Baltimore, Maryland, USA: Brookes Publishing.
4. Lianghirunthawon, S. (2013). A study of Chinese teaching and learning at high school in Chiang Mai. Journal of Liberal Arts Maejo Univesity, 1(2), 43-58. [in Thai]
5. Littlewood, W. (1981). Communicative language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
6. Malithong, K. (2005). Educational technology and innovation. Bangkok: Chuanchom. [in Thai]
7. Meng Qiu, & Sirisawat, C. (2011). The development of instructional packages on beginning Chinese learning for Prathomsuksa IV students in Thailand. Journal of Education and Social Development, 7(2), 72-84. (in Thai)
8. Nuangnoraj, C. (2008). English learning achievement by co-operative learning of Mattayom Suksa 2 students in Suankularb Wittayalai Rangsit School (Master thesis). Bangkok: Kasetsart University. [in Thai]
9. Office of the Education Council. (2016). A research report on the development of Chinese learning in Thailand. Bangkok: n.p. [in Thai]
10. Punoi, S., Sittisomboon, M., & Onthanee, A. (2015). A development of an instructional packages of cooperative learning by using case study to strengthen analytical thinking on business in daily life for Mathayomsuksa 6 students. Journal of Education Naresuan University, 18(2), 245 -252. [in Thai]
11. Punyoo, N. (2000). Effects of cooperative learning using student team-achievement divisions on emotional intelligence and mathematics learning achievement of Mathayom Suksa one students (Master thesis). Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]
12. Ruengsuwan, C. (1990). Educational technology: Theory and research. Bangkok: Odeon store. [in Thai]
13. Thongsook, T. (1998). The development of instructional package in life experiences area for
Prathom Suksa 5 students (Master thesis). Bangkok: Srinakharinwirot University. [in Thai]
14. Thongvicharn, P. (2005). A construction of instructional packages on basic communicative Chinese learning for Prathomsuksa 6 students (Master thesis). Chonburi: Burapha University. [in Thai]
15. Wangphasit, L. (2016). Coaching for learning English with happiness. Journal of Education Naresuan University, 18(3), 351-361. [in Thai]
16. Wongsoontorn, W. (2000). Pleasant learning: a case study research of Thai language master teacher at the elementary education level (Master thesis). Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]