การพัฒนารูปแบบการบริหารงานบริการทางวิชาการแก่ชุมชนของวิทยาลัยชุมชน (THE DEVELOPMENT FOR AN ADMINISTRATIVE MODEL OF ACADEMIC SERVICES FOR THE COMMUNITY COLLEGES)

Main Article Content

ฤๅชุตา เนตรจัด (Ruechuta Netrajud)
วิทยา จันทร์ศิลา (Vithaya Jansila)
สำราญ มีแจ้ง (Samran Mejang)

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานบริการทางวิชาการแก่ชุมชนของวิทยาลัยชุมชน วิธีดำเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการบริหารงานบริการทางวิชาการแก่ชุมชนของวิทยาลัยชุมชน โดยการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการบริหารงานบริการทางวิชาการที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี จำนวน 3 แห่ง รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 คน โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 2) การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานบริการทางวิชาการแก่ชุมชนของวิทยาลัยชุมชน โดยนำข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มายกร่าง และตรวจสอบรูปแบบโดยการสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 คน และ 3) การประเมินรูปแบบการบริหารงานบริการทางวิชาการแก่ชุมชนของวิทยาลัยชุมชน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารจำนวน 60 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการบริหารงานบริการทางวิชาการแก่ชุมชนของวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ 2) คณะกรรมการบริหารงาน 3) ขอบข่ายงาน 4) วิธีการ 5) กระบวนการบริหารงาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ารูปแบบการบริหารงานบริการทางวิชาการแก่ชุมชนของวิทยาลัยชุมชนมีความเหมาะสม และผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนมีความเห็นว่าการนำรูปแบบฯ ไปใช้มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด


THE DEVELOPMENT FOR AN ADMINISTRATIVE MODEL OF ACADEMIC SERVICES FOR THE COMMUNITY COLLEGES


The research aimed at developing a model for an administrative academic services for the community colleges. The research procedures followed 3 steps; 1) studying the state of problems and guidelines for the administrative academic services through related research and documents with 3 purposively selected community colleges with best practices, In-depth interviewed 6 experts by using semi-structured interview. Data analysis was made through content analysis. 2) Constructing and validating the model for an administrative academic services for the community colleges on the data obtained from step 1, validating the model by FGD with 9 experts. 3) Evaluating the model for the possibility and usefulness by data analyzed using were means and standard deviation. The research found; the administrative academic services for the community colleges: consisted of 5 components: 1) the purpose of academic services, 2) the committee of academic services, 3) the scope of tasks in academic services, 4) methodology of academic services, and
5) the administrative process of academic services. The constructed model has been validated and evaluated by the community college administrators as possibility at high and at the highest usefulness.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Ruechuta Netrajud)ฤ. เ., (Vithaya Jansila)ว. จ., & (Samran Mejang)ส. ม. (2019). การพัฒนารูปแบบการบริหารงานบริการทางวิชาการแก่ชุมชนของวิทยาลัยชุมชน (THE DEVELOPMENT FOR AN ADMINISTRATIVE MODEL OF ACADEMIC SERVICES FOR THE COMMUNITY COLLEGES). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(2), 259-270. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/87347
Section
Research Articles

References

1. Aodthon, C. (2015). The model for providing alternative education in Basic Education School. Buabandit Journal of Educational Administration, 15(Special Issue), 261-270. [in Thai]
2. Blanchard, P. N., & Thacker, J. W. (2007). Effective training: System, strategies & practices (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice-Hall.
3. Boonchaloey, Y. (2012). A management model for Tai Yai Studies Centre of Mae Hong Son Community College (Doctoral dissertation). Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. [in Thai]
4. Chaitanu, K. (2012). Development of management model for Rajamangala University of Technology (Doctoral dissertation). Bangkok: King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. [in Thai]
5. Chaiyakit, M. (2014). Guidelines of integrated instruction with research and academic services for the community in higher education. Journal of Education Naresuan University, 16(2), 205-213. [in Thai]
6. Chartkamolwat, S. (2012). The meaning and necessity of administration by the party. Retrieved February 10, 2017, from https://0860734870.blogspot.com [in Thai]
7. Chulalongkorn University. (2017). Organization chart and operations. Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]
8. Colombo, M. G., & Grilli, L. (2005). Founder’s human capital and the growth of new technology-based firm: A competence-based view. Research Policy, 34(2005), 795-816.
9. Community Development Department. (2013). Report on Thai rural village from basic information at village level B.E. 2556. Bangkok: Ministry of Interior. [in Thai]
10. Eisner, E. (1976). Education connoisseurship and criticism: Their form & functions in education evaluation. Journal of Aesthetic Education, 10(3/4), 192-193.
11. Flippo, E. B. (2006). Management: A behavioral approach. Boston: Allyn & Bacon.
12. Hakaew, S. (2015). A development of management model for community participation in education of the schools under jurisdiction of the Office of the Basic Education Commission. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), 8(1), 32-46. [in Thai]
13. Hiranmaneemas, W., Jansila, V., Mejang, S., & Wannasri, J. (2012). The development of an administrative model for future technicians organization of Thailand in Schools under Office of Vocational Education Commission. Journal of Education Naresuan University, 15(4), 68-75. [in Thai]
14. Jacius, M. J. (1971). Personnel management (6th ed.). Homewood: Richard D. Irwin.
15. Kiratikara, K. (2007). Tracking community college in the view of Dr. Krissanapong Kiratikara. Retrieved October 12, 2017, from https://202.29.93.22/20070426.htm [in Thai]
16. Ketkeaw, K., Kornpuang, A., Chatruprachewin, C., & Prachanban, P. (2013). A model to improve the operational competency of the committee of basic education small-sized schools. Journal of Education Naresuan University, 15(5), 20-33. [in Thai]
17. Kongsombat, P. (2007). Development of instructional model which is suitable for the students of Ranong Community College (Master thesis). Suratthani: Suratthani Rajabhat University. [in Thai]
18. Maesincee, S. (2017). Educational administration for empowerment 4.0. In the 8th Professor Dr. Wichit Srisa-an: Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]
19. Makasiranonth, K. (2014). Building the learning organization (3rd ed.). Bangkok: Expertnet. [in Thai]
Office of the Higher Education Commission. (2013). Annual report B.E. 2556 (2013). Bangkok: Office of the Higher Education Commission. [in Thai]
20. Institute of Community Colleges Act, B.E. 2558. (2015, April 10). Royal Thai Government Gazette. Volume 132 30a. 1-16. [in Thai]
21. Phaiyklin, P. (2012). Model of communities relationship administration of basic education schools (Master thesis). Bangkok: Suan Sunandha Rajabhat University. [in Thai]
22. Rungkrae, S. (2011). Human resource development’s process through Samutsakorn Community College (Master thesis). Bangkok: King Mongkut’s University of Technology Thonburi. [in Thai]
23. Sirasoonthon, P. (2005). A study of consequences and impact of the community’s empowerment project (SML). Journal of Research & Development Faculty of Agricultural Business Maejo University, 2(2), 21-52. [in Thai]
24. Srisa-ad, B. (2011). Preliminary research (9th ed.). Bangkok: Suweeriyasan. [in Thai]
25. Sungsri, S. (2002). Non-formal education through distance education for lifelong education. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. [in Thai]
26. Swanson, R. A., & Holton, E. F. (2009). Foundation of human resource development. San Francisco: Berrett-Koehler.
27. Tak Community College. (2013). Self-assessment report for academic year of B.E 2556. Tak: Bureau of Community College Administration. [in Thai]
28. Teekaporn, T., Chaiyagit, M., Panawong, C., & Saiveaw S. (2013). The Development of an Administration Model for Community Colleges in Thailand. Journal of Education Naresuan University, 15(5), 54-68. [in Thai]
29. Thongsongsom, Y. (2016). A model of professional services management for private vocational institutes (Doctoral dissertation). Bangkok: North Bangkok University. [in Thai]
30. Uthai Thani Community College. (2013). Self-assessment report for academic year of B.E 2556. Uthai Thani: Bureau of Community College Administration. [in Thai]
31. Yawanopas, S. (2002). Roles of agriculture and technology colleges in community career development: Case studies of Ubon Rachathani, Yasothon and Roied Provinces (Master thesis). Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]
32. Yodsurang, S. (2016). The roles of community committees in slum development: A case study SoiSomboonphatthana 2 Dindaeng District, Bangkok. Social Sciences Journal, 6(2), 91-101. [in Thai]