ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการทำงานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (THE EFFECT OF BIOLOGY LEARNING MANAGEMENT IN THE TOPIC OF STRUCTURE AND FUNCTION OF FLOWERING PLANT BY USING 5E LEARNING CYCLE WITH THE COOPERATIVE LEARNING ON LEARNING ACHIEVEMENT AND ABILITY IN GROUP WORKING OF GRADE 11th STUDENTS)

Main Article Content

ปรัชญา ละงู (Pratya La-Ngu)
สุทิน กิ่งทอง (Sutin Kingtong)
เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ (Chade Sirisawat)

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานกลุ่มด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 38 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความสามารถในการทำงานกลุ่ม ผลการวิจัย พบว่า หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการทำงานกลุ่มอยู่ในระดับความสามารถสูงมาก


THE EFFECT OF BIOLOGY LEARNING MANAGEMENT IN THE TOPIC OF STRUCTURE AND FUNCTION OF FLOWERING PLANT BY USING 5E LEARNING CYCLE WITH THE COOPERATIVE LEARNING ON LEARNING ACHIEVEMENT AND ABILITY IN GROUP WORKING OF GRADE 11th STUDENTS


The purpose of this research was to develop learning achievement and ability in group working by teaching management through 5E learning cycle with the cooperative learning. The study group was 38 of grade 11th students who enrolled in the first semester of academic year 2016, Science Mathematics program of a secondary school in Phuket province. The study is pre-experimental research. The data were collected by using learning achievement test and ability in group working assessment test. The result showed that, after learning through 5E learning cycle with the cooperative learning, students had statistically higher learning achievement than before learning (p< .01) and also statistically higher than the defined criteria of 70 percentage (p< .01). The ability in group working was at a very high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Pratya La-Ngu)ป. ล., (Sutin Kingtong)ส. ก., & (Chade Sirisawat)เ. ศ. (2019). ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการทำงานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (THE EFFECT OF BIOLOGY LEARNING MANAGEMENT IN THE TOPIC OF STRUCTURE AND FUNCTION OF FLOWERING PLANT BY USING 5E LEARNING CYCLE WITH THE COOPERATIVE LEARNING ON LEARNING ACHIEVEMENT AND ABILITY IN GROUP WORKING OF GRADE 11th STUDENTS). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(3), 139-152. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/89127
Section
Research Articles

References

1. Billings, R. L. (2002). Assessment of the learning cycle and inquiry-based learning in high school physics education. Education Teacher Training, 40(4), 89.
2. Chaithiang, A. (2003). Teaching principles (3rd Ed.). Bangkok: Odeon Store. [in Thai]
3. Elvan, A. (2005). Effectiveness of 5E learning cycle model on students understanding of acid-base concepts (Master thesis). Turkey: Middle East Technical University.
4. Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (2011). Teacher’s manual of specialized Biology III for grade 10-12 students, substance of science, based on the basic education core curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008). Bangkok: Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Education Personnel Printing Ladphrao. [in Thai]
5. Khaemani, T. (2010). Science of teaching: A body of learning for the efficient learning process management (12th ed.). Bangkok: The Chulalongkorn University Press. [in Thai]
6. Khaemani, T. (2011). 14 Teaching methodology for professional teachers. Bangkok: The Chulalongkorn University Press. [in Thai]
7. Kiatsomkit, N. (2008). A comparison of chemistry learning achievement entitled "Chemistry bonds" and integrated science process skills of Matlhayomsuksa 4 students taught using the STAD cooperative learning method and the conventional method (Master thesis). Lopburi: Thepsatri Rajabhat University. [in Thai]
8. Kongboonma, S., & Chamnankit, N. (2015). The effect of teaching mathematics by the discovery method with cooperative learning technique on mathematics achievement and retention of Mathayomsuksa I Students. Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities, 5(8), 73-84. [in Thai]
9. Kruaysawat, T. (2012). The development of 5Es inquiry cycle learning package with LT and jigsaw learning techniques to enhance working group skill of the students in biology course, the learning unit entitled living cells for Mathayomsuksa 5, Buayai School, Nakhon Ratchasima. Retrieved February 5, 2016, from http://www.krupunmai.com/webboard-id3091.html [in Thai]
10. Kumwan, C. (2012). The efficiency and effect of learning management through cooperative learning in physics on vectors and linear motion for grade 10 students (Master thesis). Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani University. [in Thai]
11. Kwankaew, C. (2015). A construction of mathematics instructional activities on applications of ratio and percentage integrated between 5E and STAD model for Mathayomsuksa 2 students to develop mathematical problem solving skills (Master thesis). Chonburi: Burapa University. [in Thai]
12. Madcharoen, K. (2012). The 5E learning cycle of Mathayomsuksa 5 by using instructional package approach entitled the structure and function of roots, stems and leaves of flowering plants (Master thesis). Maha Sarakham: Mahasarakham University. [in Thai]
13. Ministry of Education. (2001). The basic education curriculum B.E. 2544. Bangkok: Express Transportation Organization of Thailand. [in Thai]
14. Moolkham, S., & Moolkham, A. (2008). 20 learning management methods: To develop knowledge and skills (7th ed.). Bangkok: Parbpim. [in Thai]
15. Muni, P. (2012). The effect of cooperative learning approach along with project-based learning achievement of science, ability in group working, and satisfaction of Matthayomsuksa 1 students (Master thesis). Songkhla: Thaksin University. [in Thai]
16. Office of the Basic Education Commission. (2011). The approach learning management to develop analytical thinking skills (2nd ed.). Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand. [in Thai]
17. Office of the Basic Education Commission. (2011). The guideline for quality assessment in accordance with basic education standards for internal quality assurance of educational institutions. Bangkok: National Buddhism Office. [in Thai]
18. Phettaweeporndech, K. (2007). Excellent science teaching techniques applied in learning management of the new generation of Thai teachers. Bangkok: Aksorn Charoen Tat. [in Thai]
19. Pobutdee, N., Anantarak, M., & Hanrin C. (2013). Comparison of learning achievement and critical thinking ability in the mathematics learning substance group among Mathayomsuksa 5 students using STAD cooperative learning activities versus KWL learning activities. Nakhon Phanom University Journal, 3(3), 54-59. [in Thai]
20. Pornkul, C. (2003). The teaching of thinking process: Theory and application (2nd ed.). Bangkok: The Chulalongkorn University Press. [in Thai]
21. Putrakul, C. (2004). The effect of teaching mathematics by the discovery method with cooperative learning technique on mathematics achievement and retention of Mathayomsuksa 5 students (Master thesis). Nakhon Sawan: Nakhon Sawan Rajabhat University. [in Thai]
22. Sutthirat, C. (2009). 80 learner-centered learning management innovation. Bangkok: Danex Intercorporation. [in Thai]
23. Suwannapracha, K. (2013). Using group investigation based on local content to promote knowledge, English writing ability and group working skills among Mathayomsuksa 4 students. (Master thesis). Chiang Mai: Chiang Mai University. [in Thai]
24. Thumthong, A. (2014). The effects of learning activities emphasizing STAD technique of cooperative learning in the chemistry course topic of covalent bonding on learning achievement and group working ability of Mathayomsuksa 4 students of Suan Thapparattipathai School (Master thesis). Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. [in Thai]
25. Weangwalai, S. (2013). Learning management (3rd ed.). Bangkok: O S Printing House. [in Thai]
26. Wongyai, J., Jenjit, A., & Nualpang, K. (2016). The effects of organizing the inquiry cycle instructional model (5Es) together with student teams achievement division developing mathematical connection skill in variation for Mathayomsuksa 2 students. Journal of Education Naresuan University, 18(2), 152-160. [in Thai]
27. Yod-on, D. (2012). The development of mathematics learning activities using 5Es inquiry cycle instructional model emphasizing metacognitive thinking about probability for Matthayomsuksa 6 (Master thesis). Khon Kaen: Khon Kaen University. [in Thai]