การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการจัดการกีฬาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (THE DEVELOPMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT FOR SPORT PROMOTION IN RAJABHAT UNIVERSITIES)

Main Article Content

พิเชฐ สยมภูวนาถ (Pichet Sayomphuvanart)
ปัญญา สังขวดี (Panya Sungkawadee)
นิธิเดชน์ เชิดพุทธ Nitidej Sertbudra
ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ (Taweesak Sawangmek)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการจัดการกีฬาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีวิธีการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการกีฬาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการจัดการกีฬาจากตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 15 แห่ง การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญทางการกีฬาเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการจัดการกีฬา และมีการประชุมจัดทำการวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis 2) การยกร่างและตรวจสอบกลยุทธ์การส่งเสริมการจัดการกีฬาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 10 คน 3) การประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การส่งเสริมการจัดการกีฬาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับกิจการนักศึกษา จำนวน 68 คน ผลการวิจัยปรากฏว่า ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสภาพการส่งเสริมการจัดการกีฬาอยู่ในระดับมาก การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการจัดการกีฬาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มี 4 กลยุทธ์ คือ การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณ การพัฒนาภารกิจหน้าที่การจัดการกีฬา และการพัฒนาระบบพัสดุและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การประเมินกลยุทธ์การส่งเสริมการจัดการกีฬาในการนำไปใช้อยู่ในระดับมาก


THE DEVELOPMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT FOR SPORT PROMOTION IN RAJABHAT UNIVERSITIES


The main purpose of this study is to develop the strategy for sport management in Rajabaht Universities. There are three sub-purposes functioning as the research guides : 1) to investigate the stakeholders’ opinion (including, the main staffs, students, and four external experts) and context of strategy of supporting sport management in thirty-eight Rajabaht Universities through the interview of 4 external sport experts; content analysis was employed for data analysis. 2) To construct the strategy of sport management by synthesizing the data obtained from research step 1; the draft strategy was validated through the focus group discussion of ten purposely selected experts. 3) To assess the modified strategy of sport management for its feasibility by sixty-eight main stakeholders involved in Rajabaht Universities. Research results;
1. The stakeholders perceived overall strategy of sport management in Rajabaht Universities at a high level.
2. The modified strategy included four strategies: 1) strategy for developing personnel in sport management, 2) strategy for budget allocations in sport management, 3) strategy for developing sport management system, and 4) strategy for developing material, equipment and facilities for sport management.
3. The evaluation of the constructed strategies yielded the result of a high level of usability.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Pichet Sayomphuvanart)พ. ส., (Panya Sungkawadee)ป. ส., Nitidej Sertbudraน. เ., & (Taweesak Sawangmek)ท. ส. (2019). การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการจัดการกีฬาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (THE DEVELOPMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT FOR SPORT PROMOTION IN RAJABHAT UNIVERSITIES). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(3), 212-225. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/89810
Section
Research Articles

References

1. Bill, K. (2009). Sport Management. Great Britain: TJ International.
2. Certo, S. C., & Peter, J. P. (1991). Strategic management: Concepts and applications. New York: McGraw-Hill.
3. Chaidirek, P. (1999). Guidelines for preparation of budgetary management of income from Ramkhamhaeng University Between 1992 and 1996 (Master thesis). Bangkok: Ramkhamhaeng University. [in Thai]
4. Chareonwongsak, K. (2000). Network management: Strategies for educational reform. Bangkok: Success Media. [in Thai]
5. Drucker, P. F. (2005). Managing oneself. Harvard Business Review, January, 100-109.
6. Eakparinya, C. (2004). The roles of school administrators in school administration in promotion in the Basic Education ROI ET Province (Master thesis). Surin: Surin Rajabhat University. [in Thai]
7. Gallien, C. L. (2007). Health, truth, freedom and beauty sport creates man…man develops the nationhood. In Proceedings of Universiade Bangkok 2007 FISU Conference. Bangkok, Thailand.
8. Jirarat, S. (2005). Strategic management. Songkhla: Prince of Songkhla University. [in Thai]
9. Naruemonsiri, S., Chatrupracheewin, C., Kornpueng A., and Champasut, K. (2014). Strategies for the management of academic affairs in Technical Colleges under Office of the Vocational Education Commission. Journal of Education Naresuan University, 16(2), 82-91. [in Thai]
10. Pongpit, S. (2005). Network: Tactics for the intensive community, strong community. Bangkok: Institute for Community Enterprise Promotion. [in Thai]
11. Sawangmek, T., Sungkawadee, P., Chatruprachewin, C., and Prachanban, P. (2014). The strategies of sport management for health promoting of students in the state institutions of higher education. Journal of Education Naresuan University, 16(2), 140-154. [in Thai]
12. Thepkaiwan, P. (2011). Development of collaborative network model for quality education management. In small elementary schools (Doctoral dissertation). Khon Kaen: Khon Kaen University. [in Thai]