ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์จากสื่อในชีวิตประจำวันที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดไตร่ตรองการบริโภค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (THE EFFECTS OF LEARNING MANAGEMENT BASED ON A SITUATED LEARNING USING AUTHENTIC MATERIALS TO ENHANCE REFLECTIVE THINKING ABILITY IN CONSUMPTION OF GRADE 7 STUDENTS)

Main Article Content

วชิราภรณ์ อำไพ (Wachiraporn Ampai)
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (Chaiwat Sutthirat)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพัฒนาการความสามารถในการคิดไตร่ตรองการบริโภคหลังเรียน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 4 แผน แบบวัดความสามารถในการคิดไตร่ตรองการบริโภค และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดำเนินการวิจัยโดยทดสอบก่อนเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้ เชิงสถานการณ์ 14 ชั่วโมง และทดสอบหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (gif.latex?\bar{x}) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ t – test (dependent) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์จากสื่อในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการคิดไตร่ตรองการบริโภคโดยรวมของหลังเรียนอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x} = 3.44, S.D. = 0.52)
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์จากสื่อในชีวิตประจำวัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (gif.latex?\bar{x} = 27.90, S.D. = 2.16) สูงกว่าก่อนเรียน (gif.latex?\bar{x} = 11.50, S.D. = 1.63) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


THE EFFECTS OF LEARNING MANAGEMENT BASED ON A SITUATED LEARNING USING AUTHENTIC MATERIALS TO ENHANCE REFLECTIVE THINKING ABILITY IN CONSUMPTION OF GRADE 7 STUDENTS


The purposes of this research were to study the development of students’ reflective thinking ability in consumption after participating the learning and to compare students’ learning achievement between pretest and posttest. The sample group of 40 grade 7 students of Bangmunnak phoomiwitthayakhom School, Bangmunnak District, Phichit Province. The instruments used in the study were 4 lesson plans, a test on reflective thinking ability in consumption and an achievement test. The researcher collected the data by testing before, studying situated learning then experimented about 14 hours and posttest. The data were analyzed by using mean (gif.latex?\bar{x}), standard deviation (S.D.), and t – test (dependent). The results revealed that the students’reflective thinking ability in consumption taught by a situated learning approach using authentic materials after the experiment gained (gif.latex?\bar{x} = 3.44, S.D. = 0.52) was at the high level. There was a significant difference between the pretest and the posttest at the level of .01.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Wachiraporn Ampai)ว. อ., & (Chaiwat Sutthirat)ช. ส. (2019). ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์จากสื่อในชีวิตประจำวันที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดไตร่ตรองการบริโภค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (THE EFFECTS OF LEARNING MANAGEMENT BASED ON A SITUATED LEARNING USING AUTHENTIC MATERIALS TO ENHANCE REFLECTIVE THINKING ABILITY IN CONSUMPTION OF GRADE 7 STUDENTS). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(3), 242-256. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/91084
Section
Research Articles

References

1. Boonprasetpon, W., Patamadilok, S., Kaewurai, W., & Wattanathorn, A. (2010). The development of an English language instructional model based on experiential learning for higher vocational diploma students. Journal of Education Naresuan University, 12(3), 53 – 76. [in Thai]
2. Brown, J. S., Collins, A., & Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning. Education Researcher, 18, 32 – 42.
3. Chalakbang, W. (2005). The development of the attentive consideration performance and right consumption of Rajabhat institute Sakon Nakhon students (Doctoral dissertation). Bangkok: Srinakharinwirot University. [in Thai]
4. Dhammapitaka. (2000). The idea of the importance of education (2nd ed.). Bangkok: Sahadhammika. [in Thai]
5. Fongin, S. (2005). A developmental study on critical reflective thinking with different child rearing and attitude toward Buddhism of junior high school students in the educational area IV, Chaingrai Province (Master thesis). Bangkok: Srinakharinwirot University). [in Thai]
6. Hirunro, L. (2002). Lifestyle, media exposure and purchasing behavior of older consumers in Bangkok (Master thesis). Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]
7. Hmelo, D., E., & Ferrai, M. (1997). The problem – based learning tutorial: cultivating higher order thinking skills. Journal for the Education of the Gifted, 20(4), 401 – 422.
8. Intasuwan, P., et al. (2004). Research report No.110: Research and development of intellectual consumption behavior of students. Bangkok: Institute for Behavioral Science, Srinakharinwirot University. [in Thai]
9. Khammani, T. (2002). Teaching science (2nd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]
10. Khammani, T, et al. (1997). Learning theory to develop the thinking process: Master theoretical and practical learning. Bangkok: National Education Board, Office of the Prime Minister. [in Thai]
11. King, P., & Kitchener, K. (1994). Developing reflective judgment. San Francisco, CA.: Jossey – Bass.
12. Ministry of Education. (2008). The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008). Bangkok: Printing Agricultural Cooperative Federation of Thailand. [in Thai]
13. Ngoyphoothon, P. (2008). A development of the instructional activities based on Situational learning approach for enhancing problem solving abilities and learning achievement in health and physical education learning of Mathayomsuksa 1 students (Master thesis). Sakon Nakhon: Sakon Nakhon Rajabhat University. [in Thai]
14. Prombuasri, P. (2002). The development of an instructional process based on a situated learning approach to enhance nursing professional competencies of nursing students (Doctoral dissertation). Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]
15. Ritjaroon, P. (2010). Principles of measurement and evaluation of education (6th ed.). Bangkok: House of Kermit. [in Thai]
16. Rungruang, C. (2012). The development of learning management strategy based on situated learning approach combined with humanized service model for elderly caregivers (Doctoral dissertation). Udon Thani: Udon Thani Rajabhat University. [in Thai]
17. Suthirat, C. (2012). 80 Innovative learning-based management (5th ed.). Bangkok: Denex Inter Corporation. [in Thai]
18. Wichawut, S. (2013). Critical thinking. Journal of Human Resources intelligence, Thammasat University, 8(2), 78 – 85. [in Thai]

Most read articles by the same author(s)