การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Main Article Content

กาญจนา ทีปะนะ
ชาดา กลิ่นเจริญ

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ และ เขียนระหว่างการเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม การวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน จำนวน 15 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 นิทานพาเพลิน ชุดที่ 2 เชิญขุดคุยข่าว ชุดที่ 3 เรื่องราวบทความ ชุดที่ 4 งดงามบทกวี ชุดที่ 5 วรรณคดีล้ำค่า โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 1 คน ศึกษานิเทศผู้ชำนาญด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 2 คน และครูชำนาญการพิเศษ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทย 2 คน เป็นผู้ตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรม และนำไปหาประสิทธิภาพกับนักเรียนจำนวน 27 คน สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย

ขั้นตอนที่ 2 ทดลองใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โดยนำไปใช้กับนักเรียนโรงเรียนวังประจบวิทยาคมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบค่าที (t-Test Dependent)

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 76.43/76.14

2. ความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ : ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน, คิดวิเคราะห์, เขียน

 

Abstract

The purpose of this research were to construct reading, thinking analysis and writing promoting activities package for mathayom suksa 2 students and to compare reading, thinking analysis and writing abilities between before and after learning by activities package. This research was devided by 3 phase:

Phase 1: construct and find efficacy of reading, thinking analysis and writing promoting activities 5 packages: 1.Pa-Plean Fable 2.Chern Kud-Kui Khaw (News Investigated) 3. Essay 4. Ngod-Ngam Poem 5. Lum-Kha Literature. One expert in curriculum and teaching, two experts in educational supervisor in reading, thinking analysis and writing promoting, two experts in special professional teachers in Thai language to investigate the appropriate of activities package and find efficacy, 27 students were used. Statistics were used by persentage and mean.

Phase 2: the experiment of reading, thinking analysis and writing promoting activities package in Wangprajob Vittayakhom School by 30 mathayom suksa 2 students. Statistics were analyzed by t-Test Dependent.

Phase 3: satisfaction evaluated of students’ impact to reading, thinking analysis and writing promoting activities package.

The research found that:

1. The reading, thinking analysis and writing promoting activities package were appropriate and efficacy at 76.43/76.14.

2. The reading, thinking analysis and writing abilities higher than before learning by significant at .05 levels.

3. The satisfaction of students’ impact to reading, thinking analysis and writing promoting activities package at high level.

Keyword : reading, thinking analysis and writing promoting activities package

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ทีปะนะ ก., & กลิ่นเจริญ ช. (2013). การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 12(2), 131–140. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9277
Section
Research Articles