การบูรณาการไอซีทีสำหรับครู

Main Article Content

ประหยัด จิระวรพงศ์

Abstract

บทคัดย่อ

การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก้าวหน้าไปด้วย ไอซีทีจึงเป็นส่วนสำคัญพื้นฐานในสังคมใหม่ (modern society) ประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญที่จะนำไปใช้ในการศึกษาให้เกิดผลสมดุลระหว่างเทคโนโลยีการศึกษาใหม่และเก่า ฉะนั้นครูผู้สอนจะต้องปรับตัวให้มีสมรรถนะในการเลือก การใช้ และการบูรณาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพื่อการเรียนการสอนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หลายปีที่ผ่านมามีแนวคิดในการบูรณาการไอซีที สำหรับครูหลากหลายรูปแบบแม้จะดูเหมือนว่ามีบางรูปแบบจะคล้ายคลึงกัน  แต่ในส่วนลึกจะมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะด้านคุณลักษณะและด้านวัตถุประสงค์ของรูปแบบ บทความนี้จะนำเสนอรูปแบบที่เหมาะสมและแนวทางบูรณาการจากการศึกษารูปแบบต่าง ๆ ตลอดทั้งจะเปรียบเทียบให้เห็นลักษณะเนื้อหาการเรียนการสอน  การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และเทคโนโลยี

 

Abstract

Technology is on going speedly develop so that information and communication technologies (ict) are also growth. ICT. are important in the modern society, so that many countries applicate ict. to education for balance between new and old education technologies. The instructor has to adapt competencies about selective utilization and integration for instruction which they cannot avoid. Many years ago there are idea to integrate ict. more models for teachers, those models are similarity but any of them are difference about specific attributes and objectives. This article would like to show the most appropriates models from variety and to compare between models in content, pedagogy, social interaction and technology.

Key word : ICT, integration, teachers

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จิระวรพงศ์ ป. (2013). การบูรณาการไอซีทีสำหรับครู. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 12(2), 157–168. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9282
Section
Academic Articles