ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านขะเนก ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

Main Article Content

พระสมุห์เขตโศภน ธีรปญฺโญ (เข็มแก้ว)
พระครูใบฎีกาเวียง กิตติวณฺโณ
ทวีศักดิ์ ทองทิพย์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านขะเนก ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 2) ศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านขะเนก ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 3) ศึกษาผลสำเร็จของ               การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านขะเนก ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์


ผลการวิจัย พบว่า สภาพการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านขะเนก ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ คือ 1) การดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกปี 2) สาเหตุของปัญหาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การเลี้ยงดู และการอบรมสั่งสอน 3) หลักธรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนแก้ปัญหาชีวิตด้วยสติปัญญา เช่น อริยสัจ 4 อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 4 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านขะเนก ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ คือ 1) วัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 8 ประการ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้  และมีจิตสาธารณะ  2) กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 2 โครงการ คือ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 3) เป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีและคนเกง 4) รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ การเรียนการสอนแบบ IDRA และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านขะเนก ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ตัวชี้วัดผลสำเร็จทั้ง 8 ด้าน ได้รับเกียรติบัตรจากหลายหน่วยงาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ไชยพร เรืองแหล้. (2556). บทบาทของสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1. (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,

ทิศนา แขมมณี. (2558). ศาสตร์การสอน. (พิมพ์ครั้งที่ 19). กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พระครูประโชติจันทวิมล (นาม จนฺทโชโต). (2555). การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษ)า. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, ราชกิจจานุเบกษา 116 (สิงหาคม): 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์กรรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

.............. (2562). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562, ราชกิจจานุเบกษา 136 (พฤษภาคม): 49. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์กรรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

โรงเรียนบ้านขะเนก. (2564). ประวัติโรงเรียนบ้านขะเนก. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564, จาก https://data.bopp-obec.info/web/index_view_area_service.php?School_ID= 1032650438.

สุชาติ สุขราช. (2555). การแก้ปัญหาเด็กให้มีคุณธรรมจริยธรรม. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564, จาก https://www. gotoknow.org/posts/491633.

สมพิศ เกิดนวล. (2564). แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.