คุณภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง

Main Article Content

สถาพร วิชัยรัมย์
ประชัน คะเนวัน
ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ
สากล พรหมสถิตย์
ธนพัฒน์ จงมีสุข

บทคัดย่อ

               บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง และ 2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ประชากรกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนที่มาใช้บริการสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 โดยใช้สูตรการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง กรณีไม่ทราบจำนวนประชากรจากสูตรของ Cochran (Cochran, 1953) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 384 คน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลและเพิ่มความน่าเชื่อถือของขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงได้เพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นจำนวน 400 คน และใช้วิธีเก็บข้อมูลแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ t-test Independent กรณีตัวแปร   2 ตัว และวิเคราะห์โดยใช้วิธี F-test กรณีตัวแปรมากกว่า 2 ตัว ผลการวิจัยพบว่า


  1. ระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.10, S.D = .439) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ ดังนี้  ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการที่ตรงต่อเวลา ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า และด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตามลำดับ

  2. เปรียบเทียบผลการศึกษาคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินบุรีรัมย์ สาขานางรอง จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่า โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จิรพัชร สุดสงวน. (2559). ความพึงพอใจขอประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี. {งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต}. มหาวิทยาลัยบูรพา.

จิราวรรณ ศรทอง. (2555). การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี. {วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต}. มหาวิทยาลัยมหิดล.

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. (2553). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ชาญชัย หงส์ทอง. (2558). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว. {งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต}. มหาวิทยาลัยบูรพา.

พิสมัย ยศไตรศรีวิรัตน์. (2553). ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการสำนักงานประกันสังคม จังหวัดยโสธร. {ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต}. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

ยุทธการ ประพันธ์. (2558). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี. {งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต}. มหาวิทยาลัยบูรพา.

วิเนตร์ สุขสวัสดิ์เสรีกุล. (2559). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการของสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี. {สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต}. มหาวิทยาลัยเกริก.

วิรัญญา จิรกิจธนา. (2561). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี. {งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต}. มหาวิทยาลัยบูรพา.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2564). การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566. จาก http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2021/01/21_NS_20.

สุกันยา เนื่องจำนง. (2553). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี. {งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต}. มหาวิทยาลัยบูรพา.

สุวรรณี ดวงแก้ว. (2555). คุณภาพการให้บริการด้านการขอประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา ของนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี. {วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต}. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

อาทิตย์ พจน์อาจ. (2557). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี. {งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยบูรพา.

อิสรา พันทะนาภูมิ. (2554). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด. {การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต}. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

Cochran, W.G. (1953). Sampling Techniques. New York : John Wiley & Sons.

Millet, John D. (1954). Management in the Public Sector: The Quest for Effective Performance. New York: McGraw-Hill Book Company.