พุทธสันติวิธีเพื่อแก้ไขความขัดแย้งสังคมในปัจจุบัน

Main Article Content

โชติวัฒน์ ไชยวรรณ
พระปลัดสุระ ญาณธโร
พระครูสาธุกิจโกศล
วันชัย ชูศรีสุข

บทคัดย่อ

          บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมาและสาระสำคัญเกี่ยวกับสันติวิธั วิถีเพื่อแก้ไขความขัดแย้งสังคมไทยในปัจจุบันตามแนวทางพระพุทธศาสนา ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจจะกล่าวถึง หลักการที่ว่าด้วยพุทธสันติวิธี ที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการอยู่ร่วมพึ่งพาอาศัยกัน โดยปราศจากความขัดแย้งมีความปรองดองในสังคม มีการนําหลักธรรมมาบูรณาการ ได้แก่ 1) อริยสัจ 4 มาวิเคราะห์เพื่อให้เห็นถึงต้นตอสาเหตุความขัดแย้ง วิธีขจัดความขัดแย้ง และอีก 2 หลักธรรมมาประกอบการวิเคราะห์ คือ 2) พรหมวิหารธรรม 4 และ 3) สาราณียธรรม 6 นำไปสู่การดับความขัดแย้ง เพื่อการอยู่ร่วมของสังคมอย่างสันติสุขอย่างยั่งยืน

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กรุณา มธุลาภรังสรรค์. (2564). ปัจจัยและเงื่อนไขความขัดแย้งในสังคมไทย. วารสารสถาบันญาณสังวร, 12(3), 112..

ทินพันธ์ นาคะตะ. (2543). พระพุทธศาสนากับสังคมไทย. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหายบล็อกการพิมพ์.

ประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล. (2565), ปัจจัยที่ส่งผลต่อความขัดแย้งจากการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560. วารสาร มจร, 8(2), 231-232.

พระปลัดพัทธพงษ์ ธมฺมนนฺโท. (2563).“พุทธสันติวิธีเพื่อการสร้างความสมานฉันท์ของโครงการสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่”, วารสารสังคมศาสตร์คมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, 5(4), 369.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).(2559). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม.(พิมพ์ครั้งที่ 34).

พระครูปลัดไพฑูรย์ เมธิโก (2557). พรหมวิหาร : ธรรมแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งของสังคมไทย, วารสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 1(2), 62.

พระมหาวิเศษ กนฺตธมฺโม. (2562). การจัดการความขัดแย้งตามหลักสาราณียธรรม. วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์. 2(1), 33.

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร).2561, พุทธสันติวิธี การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการความขัดแย้ง, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิสูจน์อักษร.

ภารดี มหาขันธ์. (2532). พื้นฐานอารยธรรมไทย. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 33-50.

เมธี ครองแก้ว. (2551). ผลประโยชน์ส่วนบุคคลจากความสูญเสียส่วนรวม: การรับมือกับการทุจริต จากผลประโยชน์ทับซ้อนในประเทศไทย. วารสารวิชาการ ป.ป.ช., 1(1), 1-15.

ราชบัณฑิตยสถาน (2554). พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542.กรุงเทพฯ : นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม.

รัฐพล เย็นใจมา. (2561). ความขัดแย้งในสังคม : ทฤษฎีและแนวทางแก้ไข, วารสาร มจร, 7(2), 231-232.

Owens,R.,G. (1991). Wrganizational Behavior in Education (4th ed). New Jersey, NJ: Prentice Hall.

Smit Sachchukorn. (2007). Action Plan (3th ed). Bangkok: October.