ผลของคุณภาพบริการและการตลาดแบบดิจิทัลต่อความภักดีของลูกค้า ร้านเค้ก ฟอร์ยู คาเฟ่ จังหวัดชัยภูมิ

Main Article Content

อัครวัตร อรชร
ณัฐพล พันธุ์ภักดี

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพบริการต่อความภักดีของลูกค้าร้านเค้ก ฟอร์ยู คาเฟ่ จังหวัดชัยภูมิ และเพื่อศึกษาอิทธิพลของการตลาดแบบดิจิทัลต่อความภักดีของลูกค้าร้านเค้ก ฟอร์ยู คาเฟ่ จังหวัดชัยภูมิ ประชากรของการศึกษานี้ คือ ลูกค้าที่เคยใช้บริการร้านเค้ก ฟอร์ยู คาเฟ่ จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีกลุ่มตัวอย่างร่วมการศึกษานี้ จำนวน 458 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกเลือกตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้การถดถอยพหุคูณ ในการทดสอบสมมติฐาน กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพบริการในทุกมิติ คือ ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง การให้ความมั่นใจ การเอาใจใส่ และสิ่งที่สัมผัสได้  มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าต่อร้าน นอกจากนั้นการตลาดแบบดิจิทัล ในด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ช่องทางการกระจายสินค้าออนไลน์ และด้านการสื่อสารปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าต่อร้าน เช่นกัน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรวิกา ตระการวิจิตร. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่แมวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. (สารนิพนธ์บริหารธุรกิจ). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

จิธญา ตรังคิณีนาถ, นฤมล ลาภธนศิริไพบูลย์, ยลชนก ขวดพุทรา และปาณิศา วิชุพงษ์. (2565). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่และการกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้บริโภค. (สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

จีระศักดิ์ คำสุริย์. (2562). เครื่องดื่มกาแฟในประเทศไทย. รายงานตลาดอาหารในประเทศไทย Thailand Food Market Report. มิถุนายน 2562.

ณภัทร ศักดินาเกียรติกุล. (2561). คุณภาพการบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงลิตเติล ซู (Little Zoo café). (สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

พิพรรษพร เกตุโกมุท. (2565). แผนธุรกิจร้านกาแฟ Three Sis Coffee and Co. สารนิพนธ์การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ, มหาวิทยาลัยมหิดล.

เวทยา ใฝ่ใจดี. (2560). การรับรู้คุณภาพบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนครราชสีมา จากการใช้บริการภายนอกด้านการขนส่งสินค้า. วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2562.

วรามาศ เพ็ชรเนียม. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการในร้านกาแฟ พรีเมี่ยมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร. (สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2561). ราคากาแฟพุ่ง...ในรอบ 11 ปี ดันมูลค่านำเข้ากาแฟไทย ปี 65 ขยายตัวสูง. สืบค้นเมื่อ 25 มีนาคม 2566, จาก https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-social-media/Pages/index.aspx.

Bloemer, J.,and K. de Ruyter. (1998). On the relationship between store image, store satisfaction and store loyalty. European Journal of Marketing, 32(5), 499-513.

Lockett, A.R. (2018). Online Marketing Strategies for Increasing Sales Revenues of Small Retail Businesses. MBA, Walden University, 2018. BS, California State University Dominguez Hills.

Nunnally, J.C. (1978). Psychometric Theory. New York: McGraw Hill.

Parasuraman A., Zeithaml, V.A. and Berry, L. (1988). “SERVQUAL: A multiple- Item Scale for measuring consumer perceptions of service quality.” Journal of Retailing, 64(1), 12-40.

Rehman, U. Sh. and Ibrahim, M. S. (2011). Integrated marketing communication and promotion. Journal of Arts, Science & Commerce, 2(4), 1-5.

Reitzen, J. (2007). What is Digital Marketing?. Retrieved Mar 25, 2023, from http://www.mobilestorm.com/ resources/digital-marketing-blog/what-is-digital-marketing

Saavedra, F.U., Criado, J.R. and Andreu, J.L. (2013). El uso de las redes sociales digitales como herramienta de marketing en el desempeño empresarial. Revista Cuadernos de Administración, 26(47), 205-231.

Weber, M. (1966). The Theory of Social and Economic Organization. New York : The Free Press.

Wertime, K. and Fenwick, I. (2008). DigiMarketing, the Essential Guide to. New Media & Digital Marketing. (1st ed). New Jersey: Wiley & Son.

Yamane, T. (1973). Statistics: an introductory analysis. (3rd ed.). New York: Harper. & Row.