The Application of Geo - informatics Technology for Studying Land Value Changes in Khon Kaen Municipality area

Main Article Content

ขนิษฐา คูเมือง

Abstract

The purposes of the research are 1) to classify the changes of urban areas in Khon Kaen municipality area during 1995, 2005, 2012 and 2019 with visual interpretation techniques together with supervised classification by function Maximum Likelihood techniques in order to classify land use into 2 types which are urban land and suburban land. The result finds that the highest use of suburban land is in 1995, which is the amount of 23,976.5 rai or 83.3 per cent, while the urban land was only 4,773.5 rai or 16.7 per cent. The urban area will gradually increase every year to 7,617.3 rai, 12,243.9 rai and 15,345.3 rai, which are 26.5, 42.6 and 53.3 per cent, respectively. The urban areas in the Khon Kaen municipality area will increase rapidly. The agricultural and forestry areas will be changed into residences, commercial buildings, and condominiums for people to rent. It will also have a trading center for making good trades and exporting products. Moreover, many of the population will immigrate to pursue a career and study. 2) to analyze land value changes in each period between 2012 - 2015 and 2016 - 2019, it is found that the physical factors that have the most influence on the principle of land value change are transportation factors, especially in the area of Si Chan Road, and the Central Road, land plots that are in accordance with the highway number 12 and number 1231, causing Khon Kaen city to develop both vertical and horizontal area. Thus, this makes the land value in Khon Kaen municipality get higher...

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article

References

กฤษณะ สุระดนัย และคณะ. (2564). แนวนโยบายการขับเคลื่อนเทศบาลนครขอนแก่นสู่ความเป็น เมืองทันสมัย. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, 6(3), 320-333.

ณัฐพล จันทร์แก้ว, ณัฐวัฒน์โพธิ์ขาว และศศิพร ผลพฤกษา. (2557). การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อหาพื้นที่ศักยภาพในการอพยพและเส้นทางลำเลียงเคลื่อนย้าย:กรณีศึกษาการเกิดอุทกภัยจังหวัดปทุมธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 22(4), 447-461.

ตรงฉัตร โสตทิพยพันธ์. (2550). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อแบบจําลองการประเมินราคาที่ดิน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.

โตมร ศุขปรีชา. (2562). ขอนแก่น: เป็นเมือง. [ออนไลน์]. ได้จาก:https://www.youtube.com/watch?v=3aQ1NfsHxlo.

ธัญญรัตน์ ไชยคราม. (2563). การเปรียบเทียบการขยายตัวของเมืองระหว่างก่อน – หลังการเข้าร่วมโครงการ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด ของเมืองการท่องเที่ยวเมืองรอง จากภาพดาวเทียมแสงไฟช่วงเวลากลางคืน กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี. วารสาร Thai Journal of Science and Technology, 9(1), 32-34.

ธัญญรัตน์ ไชยคราม. (2563). การศึกษาความเป็นเมืองจากการประเมินคุณค่าและมูลค่าที่ดินในพื้นที่เมืองสุพรรณบุรี ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ. วารสาร Thai Journal of Science and Technology, 9(6), 773-786.

บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด. (2557). การพัฒนาเมืองขอนแก่น. [ออนไลน์]. ได้จาก: https://www.khonkaenthinktank.com/. [สืบค้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563].

สาลินี ศุกลรัตนเมธี. (2555). การขยายตัวของชุมชนบริเวณชานเมืองกับความยั่งยืนทางสังคม กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร.วารสารวิชาการ, 26, 33-48.

อติชาต เผ่าภู่. (2558). สำรวจการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย จากการขยายตัวของโครงการรถไฟฟ้า กรณีศึกษารถไฟฟ้าสายสีเขียว (แบริ่ง-สมุทรปราการ). วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อธิวัชร สังข์จันทราพร และอริศรา เจริญปัญญาเนตร. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างการขยายตัวของเมืองจากภาพดาวเทียมแสงไฟช่วงเวลากลางคืน การใช้ที่ดินประเภทเมืองและความหนาแน่นประชากรบริเวณเมืองเชียงใหม่. วาสารวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 26(7), 1094-1106.

อริสา จันทรบุญทาและจิรัฐ เจนพึ่งพร. (2561). ความเป็นเมือง (URBANIZATION) และนัยเชิงนโยบายของไทย. สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Cochran. (1997). การใช้สูตรคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง. [online]. Available from: https://sites.google.com/site/bbjunney/khnad-khxng-klum-tawxyang-thi-hemaa-sm.

Malczewski, J. (1999). GIS and Multicriteria Decision Analysis. John Wiley and Sons. New York.