คณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์              มหาวิทยาลัยบูรพา

กองบรรณาธิการ

1. ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์  อดิวัฒนสิทธิ์                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2. ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ  งามจิตรเจริญ                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. ศาสตราจารย์ ดร.อุทิส  ศิริวรรณ                            Charisma  University

5. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจร  หลุยยะพงศ์                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

6. รองศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. จรัลวิไล  จรูญโรจน์       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  กาญจนะวรรณ            ราชบัณฑิตยสภา

8. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว                      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10. รองศาสตราจารย์ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

11. รองศาสตราจารย์ธิดา โมสิกรัตน์                           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา นิรุตติกุล                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์               มหาวิทยาลัยศิลปากร

14. ศาสตราจารย์ภรดี พันธุภากร                                 มหาวิทยาลัยบูรพา

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมรินทร์ ภิรมย์เลิศอมร      มหาวิทยาลัยบูรพา

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณประภา เอี่ยมฤทธิ์            มหาวิทยาลัยบูรพา

17. อาจารย์ ดร.ขจิตา ศรีพุ่ม                                       มหาวิทยาลัยบูรพา

ฝ่ายประสานงาน

นางสาวสาธิญา  อาจริยาภิบาล                                   มหาวิทยาลัยบูรพา