คณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันท์ชญา  มหาขันธ์               มหาวิทยาลัยบูรพา

กองบรรณาธิการ

1. ศาสตราจารย์ ดร. จำนงค์  อดิวัฒนสิทธิ์                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. ศาสตราจารย์ ดร. วัชระ  งามจิตรเจริญ                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย  ยาวะประภาษ                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส  ศิริวรรณ                            Charisma  University

5. รองศาสตราจารย์ ดร. กำจร  หลุยยะพงศ์                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

6. รองศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. จรัลวิไล  จรูญโรจน์       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7. รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา  กาญจนะวรรณ            ราชบัณฑิตยสภา

8. รองศาสตราจารย์ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9. รองศาสตราจารย์ธิดา  โมสิกรัตน์                             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

10. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี  พิศภูมิวิถี                     มหาวิทยาลัยมหิดล

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิภา  นิรุตติกุล                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรโชติ  เกิดแก้ว               มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสลวัฒน์  คงประดิษฐ์             มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี  วิวาห์สุข                มหาวิทยาลัยบูรพา

15.  อาจารย์ ดร. ขจิตา  ศรีพุ่ม                                    มหาวิทยาลัยบูรพา

16. อาจารย์ ดร. ภูมรินทร์  ภิรมย์เลิศอมร                     มหาวิทยาลัยบูรพา

17. อาจารย์ ดร. ศรีหทัย  เวลล์ส                                มหาวิทยาลัยบูรพา

18. อาจารย์ ดร. ศักดินา  บุญเปี่ยม                             มหาวิทยาลัยบูรพา

ฝ่ายประสานงาน

นางสาวสาธิญา  อาจริยาภิบาล                                   มหาวิทยาลัยบูรพา