คณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ปรึกษา  
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   
บรรณาธิการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิภา  อนุรักษากรกุล มหาวิทยาลัยบูรพา
   
กองบรรณาธิการ  
1. ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ  งามจิตรเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ มหาวิทยาลัยรังสิต
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ต้นโพธิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.คนางค์  คันธมธุรพจน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5. รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์  วิภาวิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7. รองศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8. รองศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
9. รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต  ไมยเออร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10. รองศาสตราจารย์ ดร.สันทัด  ทองรินทร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์รัตน์  เนียรเจริญสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12. รองศาสตราจารย์ประณต  เค้าฉิม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  ศรีญาณลักษณ์      มหาวิทยาลัยบูรพา
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตา  ศรีพุ่ม มหาวิทยาลัยบูรพา
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร  สุวรรณละออง มหาวิทยาลัยบูรพา
16. อาจารย์ปวลี  บุญปก มหาวิทยาลัยบูรพา
   
ฝ่ายประสานงาน  
นางสาวสาธิญา  อาจริยาภิบาล มหาวิทยาลัยบูรพา