วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานที่แสดงทัศนะทางวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความวิชาการเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นของภาคตะวันออก โดยมีขอบเขตเนื้อหาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาภาษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา นิเทศศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา สารสนเทศศาสตร์ และจิตวิทยา

ISSN: 3027-8171 (Online)

ประกาศ

2024-04-23

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN (Online) เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ TCI เกี่ยวกับวารสารมีการจดทะเบียน ISSN ที่ถูกต้องกับชื่อภาษาอังกฤษของวารสาร จากเดิม ISSN: 2730-2016 (Online) เปลี่ยนเป็น ISSN: 3027-8171(Online) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (มกราคม- เมษายน 2567) เป็นต้นไป

ประกาศ

2023-02-24

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอยุติการเผยแพร่บทความในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (ISSN: 2730-2679) และจะดำเนินการเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ (E-ISSN: 2730-2016) เพียงอย่างเดียว ตั้งแต่ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566 เป็นต้นไป บนเว็บไซต์: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/husojournal

Vol. 32 No. 1 (2024): January - April 2024

View All Issues

Indexed in tci