วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานและทัศนะทางวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ฯ และเพื่อเป็นแหล่งในการเสนอผลงานวิจัย บทความ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นของภาคตะวันออก โดยมีขอบเขตเนื้อหาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่สาขาภาษาและภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา นิเทศศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา สารสนเทศศาสตร์ จิตวิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Print ISSN: 0858-4540

Vol. 27 No. 55 (2019): กันยายน - ธันวาคม 2562

Published: 2019-10-17

The Application of Mettā in Thai Society in Accordance with Theravada Buddhism

ขันทอง วิชาเดช, พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ประพันธ์ ศุภษร

23-39

Environment Concern and Consumer Behavior of Generation Y towards Green Brands

ปุณชญา ใจภักดี, นภวรรณ ตันติเวชกุล

83-109

Need of Media for Promoting Agriculture of Schools in Urban Area

พัชรา เอี่ยมกิจการ สบายใจ, ทิพวรรณ ลิมังกูร

110-134

An Absurdity of Life in Albert Camus’s Philosophy

ภมร ชูคันหอม, ชัยณรงค์ ศรีมันตะ, สกุล อ้นมา

135-160

The Perception of Local History and the Adaptation and Expression of Phimai People

วรรณพร บุญญาสถิตย์, นันท์ชญา มหาขันธ์, ฉันทัส เพียรธรรม

161-183

Developing Motivation in Learning English for Communication Using Project-Based Learning

แอนนา ผลไสว, สมบูรณ์ เจตน์จำลอง

232-255

Thai Restaurants in Ho Chi Minh City: Capital of Thainess, Existence and Trend

Nguyen Thi Kim Chau, ภารดี มหาขันธ์, ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์

256-275

Orthography: Influences of Pali and Sanskrit on Thai

จิตตาภา สารพัดนึก ไชยปัญญา

276-293

Journey of e-Government in Thai Society: Digital Era

เรวัต แสงสุริยงค์

294-317

View All Issues

Indexed in tci