เพื่อตอบรับกับประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ดำเนินการเผยแพร่บทความวารสารอย่างมีคุณภาพ มีการตีพิมพ์วารสารทั้งรูปเล่มสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเกี่ยวข้องศาสตร์ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ท่าน จากหลากหลายสถาบัน