วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอยุติการเผยแพร่บทความในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (ISSN: 2730-2679) และจะดำเนินการเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ (E-ISSN: 2730-2016) เพียงอย่างเดียว ตั้งแต่ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566 เป็นต้นไป บนเว็บไซต์: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/husojournal