วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN (Online) เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ TCI เกี่ยวกับวารสารมีการจดทะเบียน ISSN ที่ถูกต้องกับชื่อภาษาอังกฤษของวารสาร จากเดิม ISSN: 2730-2016 (Online) เปลี่ยนเป็น ISSN: 3027-8171(Online) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (มกราคม- เมษายน 2567) เป็นต้นไป