ความสามารถในการอ่านบทความข่าวจากนิตยสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ The Abilities in Reading News Articles from an English Magazine of Matthayomsuksa 6 Students at Silacharaphiphat School

Main Article Content

ธัญญ์พิชชา วัชรพรธนารัตน์
สมบูรณ์ เจตน์จำลอง

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์ศึกษาความสามารถในการอ่านบทความข่าวจากนิตยสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ กลุ่มประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จาก 5 แผนการเรียน ได้แก่ วิทย์-คณิต คณิต-อังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และการงานอาชีพและเทคโนโลยี รวม 116 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยคือ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านบทความข่าวจากนิตยสารภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ โดยใช้เกณฑ์การวัดผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และการเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ One-Way ANOVA ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 1. ความสามารถในการอ่านบทความข่าวจากนิตยสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์อยู่ในระดับเกือบพอใช้ 2. นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต่างกัน มีความสามารถในการอ่านบทความข่าวจากนิตยสารภาษาอังกฤษ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


This quantitative research aimed to study the ability in reading news articles in an English magazine of Matthayomsuksa 6 students at Silacharaphiphat School. The population was 116 Matthayomsuksa 6 students in the first semester of the academic year, 2014, in five learning programs: Science-Mathematics, Mathematics-English, Chinese, French, and Career and Technology. The research tool was a reading test. The statistics used to analyze data were percentage and One-Way ANOVA. The results revealed as follows:


1. The students’ abilities in reading news articles in an English magazine were at a nearly satisfactory level.


2. The students from diverse learning programs had significantly different abilities in reading news articles in an English Magazine at thelevel of .01.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. (2551). คู่มือการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

กรมสามัญศึกษา. (2541). การศึกษาขั้นพื้นฐาน.กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.

ไกรคุง อนัคฆกุล และกรรณิการ์ อนัคฆกุล. (2537). เทคนิคพิชิตการอ่าน. กรุงเทพฯ: ภูมิบัณฑิต.

จุติมา ศรีบัว.(2555). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 5 (1), 369-375.

ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ. (2538).เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ:สุวีริยาสาส์น.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2551).หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

อัจฉรา วงศ์โสธร. (2538). แนวทางการสร้างข้อสอบภาษา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อุทุมพร จามรมาน.(2544). การประเมินทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ปรีชาการพิมพ์.

Goodman, K. S. (1982). Language& Literacy.Boston: Routledege&Kogan Paul.

Harris, L.A., & Smith, C.B. (1986). Reading instruction through diagnostic teaching in the classroom. New York:
Macmillan.

Nie, N. H., Bent, D. H., & Hull, C. H. (1970).SPSS: statistical package for the social sciences. New York: McGraw-Hill.

Rovinelli, R.J.,& Hambleton, R.K. (1977). On the use of content specialists in the assessment of criterion-referenced
test item validity. Dutch Journal of Educational Research, 2, 49-60.

Rumelhart, D.E. (1981). Schemata: The Building Block of Cognition. In J.T.Guthrie (Eds.), Comprehension in teaching
(pp. 22-23).United States of America: International Reading Association.