ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในมุมมองของประชาชนในตำบลแสนสุข อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี

Main Article Content

สกุล อ้นมา

Abstract

การศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในมุมมองของประชาชน: กรณีศึกษา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในมุมมองของประชาชน และวิเคราะห์จำแนกปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อ ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและเสริมด้วยการอธิบายในเชิงคุณภาพด้วย วิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง สังเกตการณ์ ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.08) จำแนกเป็นรายด้านเห็นได้ว่า ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ตามบทบาททางด้านวินัยอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.22) และภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ตามบทบาททางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.94) และการวิเคราะห์จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในมุมมองของประชาชนในตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี พบว่า ปัจจัยที่มีต่อภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในมุมมองของประชาชน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และการบริจาคเงินเพื่อทำนุบำรุงศาสนา ส่วนปัจจัยที่ไม่ส่งผลให้ประชาชนมีมุมมองต่อภาพลักษณ์ของพระสงฆ์แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้ ช่องทางการรับข่าวสาร และการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles